29 Kasım 2021 Pts

Eğitimde Kendini Aşan Bir İlçe Olmak İçin Neler Yapılmalı? ( Akkuş merkeze ve Beldelere Hangi Okulların Açılacağı Belli Oldu)

Akkuş'a açılacak eğitim kurumları belli oldu. Hangi Beldeye Hangi Lise açılabilir.

Eğitimde Kendini Aşan Bir İlçe Olmak İçin

Neler Yapılmalı?

(Akkuş merkeze ve Beldelere Hangi Okulların Açılacağı Belli Oldu)

Akkuş'a açılacak eğitim kurumları belli oldu.

Hangi Beldeye Hangi Lise açılabilir.

Sitemiz Yapımcılarından ve Yazarlarından

İhsan ÇAM'ın Büyük Araştırma Yazısı

 

KURUM AÇILMASI VE KAPATILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

 (2630 Sayılı Tebliğler Dergisi)

 BİRİNCİ KISIM

Eğitim Kurumlarının Açılma Esasları

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Eğitim kurumlarının açılmasıyla ilgili genel esaslar

MADDE 1- (1) Örgün eğitim kurumlarının açılabilmesi için;

1.     Devlet Yıllık Yatırım Programlarında veya İl Yıllık Yatırım Programlarında bulunan projelerin tamamlanmış olması,

2.     Örgün eğitim kurumuna ihtiyaç duyulan yerleşim birimlerinde yatırım programı ile yapılmış bina bulunmaması hâlinde açılması düşünülen kurumun özelliğine uygun bir binanın mahallen temin edilmesi ve kullanma hakkının Bakanlığa tahsis edilmiş olması,

3.     Açılması istenen eğitim kurumunun verimliliğini düşürmeyecek sayıda öğrencinin bulunması,

4.     Açılacak öğretim kurumunun, açılacağı yerleşim biriminde ve mücavir alandaki aynı tür öğretim kurumlarının tam kapasite ile çalışıyor olması,

5.     Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları için "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun" kararının alınmış olması,

6.     Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için bina girişlerinden en az birinin düz veya eğimi 1/12 den fazla olmayan rampa ile bağlanmış olması ve özel tuvaletinin bulunması,

7.     Yatırım programına alınması teklif edilecek eğitim kurumu için, tahsis edilen arsanın;

8.     İmar yönetmeliğinde belirtilen büyüklükte olması,

9.     Okulun özelliğine göre, tip projelerin sığabilecek şekilde olması, (dikdörtgen, kare gibi),

10.  En fazla % 7 meyilli olması,

11.  Bataklıkta, dere yatağında, heyelan bölgesinde, yüksek gerilim hattı altında, baz istasyonu yakınında veya sele maruz kalabilecek bir yerde bulunmaması,

12.  Elektrik, su ve yolunun olması,

13.  Açılması istenilen kurumun özel şartlarının yerine getirilmiş olması,

14.  Derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin pencerelerinin, derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin taban alanının % 12 sinden az olmaması,

15.  Dersliklerinde öğrenci başına düşen kullanım alanının 1.2 m² den az olmaması,

16.  Derslik kapılarının 90 cm den az olmaması ve koridora açılması,

17.  Bina merdivenlerinin öğrencilerin rahatlıkla geçmelerini sağlayacak büyüklükte olması,

18.  Her okulda 1 müdür odası, müstakil müdürlü okullarda 1 memur, 1 bireysel görüşme ve rehberlik servisi, 1 yardımcı hizmetli odası ile yeterince müdür yardımcısı odası bulunması,

19.  Her okulda 1 kütüphane ya da kitaplık, yeter sayıda ve okulların ya da programların özelliklerine uygun laboratuvar, atölye/işlik ile ambar/depo bulunması,

20.  Yatılı okullarda en az bir nöbetçi öğretmen odası yeteri kadar banyo ve revir bulunması,

21.  Her okulda öğrencilerin yaş gruplarına uygun ve yeterli büyüklükte oyun alanı/bahçe bulunması, 

22.  Okullarda en az bir günlük su ihtiyacını karşılayacak büyüklükte su deposu bulunması,

23.  Her okulda en az 2 olmak kaydıyla her 30 öğrenci veya her derslik için öğrencilerin yaş gruplarına uygun 1 tuvalet ve 1 lavabo, en az 2 olmak kaydıyla her 30 öğretmen için 1 tuvalet ve 1 lavabo ve erkek öğrenci ve öğretmenler için yeterince pisuar bulunması,

24.  Müfettişler tarafından gerekli inceleme yapılıp, rapor düzenlenmesi,

25.  Açılması düşünülen kurum için mahallen temin edilen binaya ait teknik inceleme raporu ve kat planlarının, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen kurumlardan, ilgili olanları valiliğe, bunun dışında kalanların açılma teklifleri ise en geç mayıs ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Esaslar

Örgün eğitim kurumlarının açılmasıyla ilgili özel esaslar

MADDE 2- (1) Her kademe ve türdeki eğitim kurumları, genel esaslara ilaveten aşağıda belirtilen özel esasların yerine getirilmesi ile açılır.

Okul öncesi eğitim kurumları

MADDE 3– (1) Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak açılacağı gibi, gerekli görülen yerlerde ilköğretim okuluna bağlı ana sınıfları hâlinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak da açılabilir.

1.     Anaokullarının açılabilmesi için;

2.     Çocuk sayısının en az 20 olması,

3.     Mahallen temin edilen binalarda; çocuk başına 1,5 m² kullanım alanı olan etkinlik odası, yemek salonu, mutfak ve depo bulunması,

4.     Ana sınıflarının açılabilmesi için;

5.     Her derece ve türdeki eğitim kurumlarının bünyesinde;

6.     Çocuk sayısının en az 10 olması,

7.     Anasınıfının binanın giriş katında, aydınlık ve güneş alan bölümünde bulunması,

8.     Uygulama sınıflarının açılabilmesi için;

9.     Mahallen temin edilen binalarda; çocuk başına 1,5 m² kullanım alanı olan etkinlik odası, yemek salonu, mutfak ve depo bulunması,

gerekmektedir.

İlköğretim kurumları

MADDE 4- (1) İlköğretim okulları

1.     Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilköğretim okullarının açılabilmesi için;

2.     En az 1 dershane,

3.     1, 2 ve 3 üncü sınıfa en az 10 öğrenci bulunması,

 

1.     Diğer ilköğretim okullarının açılabilmesi için;

2.      En az 4 dershane,

3.     1 inci sınıfa en az 10 öğrenci, 

bulunması,

 

(2) Yatılı ilköğretim bölge okulları

1.     Yatılı ilköğretim bölge okullarının açılabilmesi için;

2.     En az 8 dershane,

3.     Öğretim binasının dışında en az 100 kişilik yatakhane,

4.     Yemekhane ve mutfak,

5.     Çok amaçlı salon,

6.     Lojman bulunması,

7.     Okul açılacak olan yerleşim biriminin merkezi durumda olması gerekmektedir.

 

Orta öğretim kurumları  (Genel lise ve Anadolu liseleri)

MADDE 5- (1) Genel lise ve Anadolu liselerinin açılabilmesi için;

1.     9 uncu sınıfa kayıt olacak en az 30 öğrenci,

2.     Binada en az 8 dershane bulunması,

3.     Okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 10.000 veya ilçeye bağlı çevre köyleri ile birlikte en az 20.000 olması,

4.     Sosyal bilimler liselerinin açılabilmesi için;

5.     Kız ve erkeklere hizmet verebilecek nitelikte 400 öğrenci kapasiteli pansiyon,

6.     Konferans ve spor salonu,

7.     Okul binasında; 20 dershane, 2 bilim danışma grubu, hobi odaları bulunması,

8.     Büyükşehir statüsündeki illerin metropol ilçelerinin birinde olması,

 

9.     Fen Liselerinin açılabilmesi için;  

10.  Okul binasında; 16 dershane, 2 bilim danışma grubu odası,

11.  Konferans ve spor salonu,

12.  300 kişilik kız ve erkek öğrenciye hizmet verebilecek nitelikte pansiyon bulunması,

13.  Okulun açılacağı yerin il merkezi ya da büyükşehir statüsündeki illerin metropol ilçelerinden biri olması,

14.  Büyükşehir statüsünde bulunan illerde,  pansiyon ve okul binası ile ilgili fiziki mekânların mahallen temin edilmesi hâlinde birden fazla fen lisesi açılabilir.

15.  Güzel sanatlar ve spor liselerinin açılabilmesi için;

16.  Okulun açılacağı yerleşim biriminde sanat ve spor ağırlıklı en az bir yüksek öğretim kurumu,

17.  Kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı hizmet edebilecek nitelikte 300 öğrenci kapasiteli pansiyon,

18.  Valilik tekliflerinde; ilde bulunan spor tesislerinde ve spor organizasyonlarından sağlanan ayni ve nakdi tahsise dair talep, taahhüt, destek ve protokol gibi belgeler,

19.  Okul binasında; en az 16 derslik, müzik öğrencilerinin çalışma yapabileceği yalıtılmış 24 müzik kabini,

20.  İçerisinde kondisyon odasının da bulunduğu ve salon sporlarına uygun kapalı spor salonu bulunması

21.  Her ilde sadece bir güzel sanatlar ve spor lisesi bulunması şartıyla il veya ilçe merkezinde olması,

22.  Özel öğretim kurumlarının açılmasında (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hususlar aranmaz.

 

23.  Anadolu öğretmen liselerinin açılabilmesi için;

24.  Mahallen temin edilen binada; en az 10 derslik,

25.  Okulun kendi binasının yapımı için en az 10 dönümlük arsa,

26.  En az 100 öğrenci kapasiteli pansiyon bulunması,

27.  Okulun açılacağı yerin merkez nüfusunun en az 30.000 olması, gerekmektedir.

28.  Hayırseverler tarafından ve yerel imkânlarla yaptırılan veya tahsis yolu ile bir başka kurumdan devralınan derslik ve pansiyon binalarının bulunduğu ya da bunların yaptırılacağına ilişkin mülki amirliklerce imzalanmış protokol bulunan yerleşim birimleri için (d) bendinde belirtilen şart aranmaz.

29.  Teknik ve endüstri meslek lisesi/tarım teknik ve meslek lisesi/denizcilik teknik ve meslek liseleri;                           

30.  Teknik Lise/Endüstri Meslek Lisesi/Anadolu Teknik Lisesi/Anadolu Meslek Lisesi programlarının açılabilmesi için;

31.  En az 16 derslik,

32.  Her alan için tip proje atölye,

33.  Okulun yatılı olarak açılması hâlinde en az 100 öğrencilik pansiyon,

34.  Okul ile birlikte açılması teklif edilen meslek alanı/dallar ile ilgili işletmelerde mesleki eğitimine uygun iş yerleri bulunması,

35.  Yerleşim biriminin merkez nüfusunun en az 10.000 veya bağlı çevre köyleri ile birlikte en az 20.000 olması,

36.  Tarım Teknik Lisesi/Tarım Meslek Lisesi/Tarım Anadolu Teknik Lisesi/Tarım Anadolu Meslek Lisesi programlarının açılabilmesi için;

37.  En az 16 derslik,

38.  Atölye ve laboratuvar,

39.  En az 100 öğrenci kapasiteli pansiyon binası,

40.  10 daireli lojman,

41.  Okul ile birlikte açılması teklif edilen hayvan sağlığı alanı için; büyük ve küçükbaş hayvanların barınacağı açık ve kapalı padokslar;  kanatlı hayvanlar için kümes, hayvan hastanesi,

42.  Okul ile birlikte açılması teklif edilen tarım teknolojisi alanı için; tarım makineleri için atölye ve hangarlar, zirai uygulamaların yapılabileceği sulanabilir ve ekilebilir en az 100 dekar arazi bulunması,

43.  Yerleşim biriminin merkez nüfusunun en az 5.000 veya bağlı çevre köyleri ile birlikte en az 10.000 olması,

44.  Denizcilik Teknik Lisesi/Denizcilik Meslek Lisesi/Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi ve Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi programlarının açılabilmesi için;

45.  En az 16 derslik,

46.  Her alan için tip proje atölye,

47.  En az 100 öğrenci kapasiteli pansiyon binası,

48.  Okulun bünyesinde Gemi Yönetimi ve Gemi Makineleri (Makine Zabitliği) Alanı açılması hâlinde yerleşim biriminde liman ve deniz acenteleri,

49.  Gemi yapım alanı açılması hâlinde yakın çevrede yeter büyüklükte tersane veya tekne yapım işletmeleri,

50.  Su ürünleri dalı açılabilmesi için su ürünleri üretimine uygun deniz, göl veya baraj bulunması,

51.  Yerleşim biriminin merkez nüfusunun en az 5.000 veya bağlı çevre köyleri ile birlikte en az 10.000 olması gerekmektedir.

52.  Kız teknik ve meslek liseleri;

53.  Okulun bünyesinde Kız Meslek Lisesi/Meslek Lisesi ve Kız Teknik Lisesi/Teknik Lise Programlarının açılabilmesi için;

54.  Mahallen temin edilen binada; en az 8 dershane,

55.  Alan ve dal programlarının uygulamasının yapılmasına elverişli en az 60 m2 alanlı 2 atölye,

56.  Okulun yatılı olarak açılması hâlinde en az 50 öğrencilik pansiyon binası bulunması,

57.  Yerleşim biriminin nüfusunun ilçeye bağlı çevre köyleri ile birlikte en az 10.000 olması,

58.  Okulun bünyesinde Anadolu Kız Teknik Lisesi/Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Kız Meslek Lisesi/Anadolu Meslek Lisesi Programlarının açılabilmesi için;  

59.  Mahallen temin edilen binada; en az 10 dershane,

60.  Alan ve dal programlarının uygulamasının yapılmasına elverişli en az 60 m2 alanlı 3 atölye bulunması,

61.  Yerleşim biriminin nüfusunun ilçeye bağlı çevre köyleri ile birlikte en az 10.000 olması gerekmektedir.

62.  Ticaret meslek liseleri;

63.  Ticaret meslek lisesi programlarının açılabilmesi için;

64.  Bölgenin ekonomik ve sosyal yönden gelişmiş veya gelişmeye elverişli olması, ayrıca, muhasebe-finansman, pazarlama ve perakende, büro yönetimi, halkla ilişkiler, bilişim teknolojileri, ulaştırma (lojistik), borsa hizmetleri, sigortacılık gibi istihdama yönelik alanların ve kuruluşlar,

65.  Binada; en az 10 dershane, alan ve dal programları için gerekli uygulama birimlerinin kurulmasında kullanılmak üzere 60 m2 alanlı en az 3 atölye bulunması,

66.  Okulun açılacağı yerleşim biriminin merkez nüfusunun 10.000 veya ilçeye bağlı çevre köyleri ile birlikte en az 20.000 olması,

67.  Ticaret Meslek Lisesi bünyesinde Anadolu Ticaret Meslek Lisesi programlarının açılabilmesi için;

68.  Bölgenin ekonomik ve sosyal yönden gelişmiş veya gelişmeye elverişli olması, ayrıca, muhasebe-finansman,  pazarlama ve perakende,  büro yönetimi,  halkla ilişkiler, bilişim teknolojileri, ulaştırma (lojistik), borsa hizmetleri, sigortacılık gibi İstihdama yönelik alanlar,

69.  Binada; en az 8 ek dershane, alan ve dal programları için gerekli uygulama birimlerinin kurulmasında kullanılmak üzere 60 m2 alanlı en az 3 atölye bulunması,

70.  Ticaret Meslek Lisesi bünyesinde Adalet ve Anadolu adalet meslek lisesi programlarının açılabilmesi için;

71.  Okulun yakın çevresinde öğrencilerin uygulama yapabileceği adalet teşkilatına ait birim/kuruluşlar,

72.  Binada; en az 8 ek dershane, alan ve dal programları için gerekli uygulama birimlerinin kurulmasında kullanılmak üzere 60 m2 alanlı atölye bulunması,

73.  Ticaret Meslek Lisesi bünyesinde Anadolu iletişim meslek lisesi programlarının açılabilmesi için;

74.  Okulun yakın çevresinde öğrencilerin uygulama yapabileceği ulusal ya da uluslar arası nitelikte gazete, radyo, TV, halkla ilişkiler, matbaa vb. kuruluşlar,

75.  Binada; en az 8 ek dershane, alan ve dal programları için gerekli uygulama birimlerinin kurulmasında kullanılmak üzere 60 m2 alanlı en az 4 atölye bulunması,

76.  Bölgenin iletişim sektörü yönünden gelişmiş veya gelişmeye elverişli olması,

77.  Otelcilik ve turizm meslek liseleri;

78.  Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile bünyesinde Açılacak olan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Programlarının açılabilmesi için;

79.  Okulun yatılı olarak açılması hâlinde 100 Öğrencilik pansiyon,

80.  Okulun yakın çevresinde öğrencilerin uygulama yapabileceği Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş en az 4 yıldızlı otel/oteller,

81.  Binada; en az 10 dershane bulunması,

82.  Bölgenin Turizm Sektörü yönünden gelişmiş veya gelişmeye elverişli olması gerekmektedir.

(10) İmam hatip liseleri;

1.     İmam hatip lisesinin açılabilmesi için;

2.     İmam Hatip Lisesi açılacak yerin merkez nüfusunun en az 20.000 olması,

3.     Mahallen temin edilen binada; en az 12 dershane ve uygulama mescidi bulunması,

4.     Anadolu imam hatip lisesinin açılabilmesi için;

5.     Anadolu-İmam Hatip Lisesi açılacak yerin öğrenci alabileceği çevre ilçe ve köyleri ile birlikte nüfusunun en az 50.000 olması,

6.     Mahallen temin edilen binada; en az 12 dershane ve uygulama mescidi bulunması gerekmektedir.

(11) Sağlık meslek liseleri ve Anadolu sağlık meslek liseleri

1.     Sağlık meslek liseleri ve Anadolu sağlık meslek liselerinin açılabilmesi için;

2.     Mahallen temin edilen binada; en az 12 derslik, okulların özelliğine göre yeterli sayıda ve büyüklükte laboratuvar ve teknik oda,

3.     Okulun açılacağı yerleşim biriminde en az 48 öğrencinin beceri eğitimi yapabilecek kapasitede sağlık işletmesi bulunması,

4.     Okulun açılacağı yerleşim biriminin merkez nüfusunun en az 30.000 olması,

5.     Geçici olarak temin edilen binanın yeni bina yapılıncaya kadar sağlık meslek lisesine tahsis edildiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.

(12) Çok programlı liseler;

1.     Çok programlı liselerinin açılabilmesi için;

2.     Mahalli imkânlarla sağlanan binalarda; genel lise programları için en az 6 derslik, mesleki ve teknik eğitimde uygulanacak her program için en az 4 er derslik, meslek programlarının özelliğine göre yeterli sayıda ve büyüklükte atölye ve laboratuvar,

3.     Okul ile birlikte açılması teklif edilen meslek alanı/dallar ile ilgili işletmelerde mesleki eğitimine uygun iş yerleri bulunması,

4.     Okulun açılacağı yerleşim biriminin ilçe olması veya açılacağı yerleşim biriminin çevresi ile birlikte nüfusunun en az 5.000 olması,

5.     O yerleşim biriminde mesleki ve teknik eğitim merkezi veya orta öğretim kurumu bulunmaması, varsa o kurumun çok programlı liseye çevrilmesi,

gerekmektedir.

(13) Mesleki ve teknik eğitim merkezleri (METEM);

1.     Mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin açılabilmesi için;

2.     Her program için en az 4 er derslik, her alan için tip proje atölye,

3.     Merkezdeki meslek alanı/dallar ile ilgili işletmelerde mesleki eğitimine uygun iş yerleri bulunması,

4.     Merkezin açılacağı yerin ilçe veya merkez nüfusunun en az 10.000 olması,

5.     O yerleşim biriminde müstakil bir başka mesleki ve teknik eğitim okulu bulunmaması, varsa o kurumun mesleki ve teknik eğitim merkezine çevrilmesi,

6.     O yerleşim biriminde genel lise açılması şartı ile çok programlı lisenin mesleki ve teknik eğitim merkezine dönüştürülmesi gerekmektedir.

 

Özel eğitim kurumları,  

MADDE 6- (1) İşitme engelliler için açılacak okul ve kurumlar;

1.     Erken çocukluk ve okul öncesi özel eğitim merkezlerinin açılabilmesi için;

2.     Bu merkezler bağımsız kurumlar olarak açılabileceği gibi ilköğretim okulları bünyesinde aynı standartlar esas alınarak açılabilir.

3.     Erken çocukluk eğitim birimi için, mahallen temin edilen binada; en az 2 bireysel eğitim odası, oyun odası,

4.     Okul öncesi eğitim birimi için, mahallen temin edilen binada; 10 öğrencilik en az 2 dershane, 1 oyun odası, en az 2 bireysel eğitim odası,

5.     Psikomotor becerileri geliştirme çalışmalarına yönelik yeterli alana sahip uygulama bahçesi bulunması,

6.     İşitme engelliler ilköğretim okullarının açılabilmesi için;

7.     Mahallen temin edilen binada; 10 öğrencilik en az 8 dershane,

8.     Yatılı olarak düşünüldüğünde ise en az 50 kişilik kapasitesi olan pansiyon bulunması,

9.     Özel eğitim meslek liselerinin açılabilmesi için;

10.  Mahallen temin edilen binada; öğrencilik en az 6 dershane, 10 öğrenci kapasiteli 2 atölye, işlik,

11.  Yatılı olarak düşünüldüğünde ise en az 50 kişilik kapasitesi olan pansiyon bulunması,

12.  Görme engelli bireyler için açılacak okul ve kurumlar;

13.  Erken çocukluk ve okul öncesi özel eğitim merkezlerinin açılabilmesi için;

14.  Bu merkezler bağımsız kurumlar olarak açılabileceği gibi ilköğretim okulları bünyesinde aynı standartlar esas alınarak açılabilir.

15.  Erken çocukluk eğitim birimi için, mahallen temin edilen binada; en az 2 bireysel eğitim odası, 2 oyun odası,

16.  Okul öncesi eğitim birimi için, mahallen temin edilen binada; 10 öğrencilik en az 2 dershane, 1 oyun odası, en az 2 bireysel eğitim odası,

17.  Psikomotor becerileri geliştirme çalışmalarına yönelik yeterli alana sahip uygulama bahçesi bulunması,

18.  Görme engelliler ilköğretim okullarının açılabilmesi için;

19.  Binanın iki kattan yüksek olmaması ve keskin köşe ve sütunlarının bulunmaması,

20.  Mahallen temin edilen binada; en az 10 öğrencilik en az 8 dershane,

21.  Yatılı olarak düşünüldüğünde ise en az 50 kişilik kapasitesi olan pansiyon bulunması,

22.  Ortopedik engelliler için açılacak okul ve kurumlar;

23.  Erken çocukluk ve okul öncesi özel eğitim merkezlerinin açılabilmesi için;

24.  Bu merkezler bağımsız kurumlar olarak açılabileceği gibi ilköğretim okulları bünyesinde aynı standartlar esas alınarak açılabilir.

25.  Erken çocukluk eğitim birimi için, mahallen temin edilen binada; en az 2 bireysel eğitim odası, oyun odası,

26.  Okul öncesi eğitim birimi için, mahallen temin edilen binada; 10 öğrencilik en az 2 dershane, 1 oyun odası, en az 2 bireysel eğitim odası,

27.  Psikomotor becerileri geliştirme çalışmalarına yönelik yeterli alana sahip uygulama bahçesi bulunması,

28.  Ortopedik engelliler ilköğretim okullarının açılabilmesi için;

29.  Mahallen temin edilen binada; 10 öğrencilik en az 8 dershane,

30.  Yatılı olarak düşünüldüğünde ise en az 50 kişilik kapasitesi olan pansiyon bulunması,

31.  Mahallen temin edilen binanın tek katlı, geniş bina girişlerinden en az biri düz girişli veya eğimi 1/12 den fazla olmayan rampa ile bağlanmış olması,

32.  Özel eğitim meslek liselerinin açılabilmesi için;

33.  Mahallen temin edilen binada; öğrencilik en az 6 dershane, 10 öğrenci kapasiteli 2 atölye, işlik,

34.  Yatılı olarak düşünüldüğünde ise en az 50 kişilik kapasitesi olan pansiyon bulunması,

35.  Mahallen temin edilen binanın tek katlı, geniş bina girişlerinden en az biri düz girişli veya eğimi 1/12 den fazla olmayan rampa ile bağlanmış olması,

36.  Zihinsel yetersizliği olan bireyler için açılacak okullar;

37.  Erken çocukluk ve okul öncesi özel eğitim merkezlerinin açılabilmesi için;

38.  Bu merkezler bağımsız kurumlar olarak açılabileceği gibi ilköğretim okulları ile eğitim ve uygulama okulları bünyesinde aynı standartlar esas alınarak açılabilir.

39.  Erken çocukluk eğitim birimi için, mahallen temin edilen binada; en az 2 bireysel eğitim odası, 2 oyun odası,

40.  Okul öncesi eğitim birimi için, mahallen temin edilen binada; Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 10 öğrencilik/orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 6 öğrencilik az 2 dershane,  oyun odası, en az 2 bireysel eğitim odası,

41.  Psikomotor becerileri geliştirme çalışmalarına yönelik yeterli alana sahip uygulama bahçesi bulunması,

42.  Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olanlara, ilköğretim okullarının açılabilmesi için;

43.  Mahallen temin edilen binada; 10 öğrencilik en az 8 dershane, resim atölyesi, müzik dersliği, işlik bulunması,

44.  Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olanlara, iş okullarının açılabilmesi için;

45.  Mahallen temin edilen binada; 10 öğrencilik en az 4 dershane, resim atölyesi, müzik dersliği, atölye, işlik, çok amaçlı salon,

46.  Psikomotor becerileri geliştirme çalışmalarına yönelik yeterli alana sahip uygulama bahçesi bulunması,

47.  Orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olanlara, eğitim ve uygulama okullarının açılabilmesi için; 

48.  Mahallen temin edilen binada; 8 öğrencilik en az 8 dershane, atölye, işlik, resim atölyesi, müzik dersliği, çok amaçlı salon,

49.  Psikomotor becerileri geliştirme çalışmalarına yönelik yeterli alana sahip uygulama bahçesi bulunması,

50.  Binanın en çok 2 katlı olması,

51.  Orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olanlara,  iş eğitim merkezinin açılabilmesi için;

52.  Mahallen temin edilen binada; 10 öğrencilik en az 2 dershane, resim atölyesi, müzik dersliği, en az 2 atölye, işlik, çok amaçlı salon,

53.  Psikomotor becerileri geliştirme çalışmalarına yönelik yeterli alana sahip uygulama bahçesi bulunması,

54.  Otizmi olan bireyler için açılacak kurumlar;

55.  Erken çocukluk ve okul öncesi özel eğitim merkezlerinin açılabilmesi için;

56.  Bu merkezler bağımsız kurumlar olarak açılabileceği gibi otistik çocuklar eğitim merkezleri bünyesinde aynı standartlar esas alınarak açılabilir.

57.  Erken çocukluk eğitim birimi için, mahallen temin edilen binada;  en az 2 bireysel eğitim odası, 2 oyun odası,

58.  Okul öncesi eğitim birimi için, mahallen temin edilen binada; 4 öğrencilik en az 2 dershane, 1 oyun odası, en az 2 bireysel eğitim odası,

59.  Psikomotor becerileri geliştirme çalışmalarına yönelik yeterli alana sahip uygulama bahçesi bulunması,

60.  Otistik çocuklar eğitim merkezinin açılabilmesi için;

61.  Mahallen temin edilen binada; 4 öğrencilik en az 8 dershane, bireysel eğitim odası, işlik,  resim atölyesi, müzik dersliği, çok amaçlı salon bulunması,

62.  Otistik çocuklar iş eğitim merkezinin açılabilmesi için;

63.  Mahallen temin edilen binada; 4 öğrencilik en az 2 dershane, resim atölyesi, müzik dersliği, işlik, atölye, çok amaçlı salon bulunması,

64.  Hastane ilköğretim okulları

65.  Hastane ilköğretim okulu açılabilmesi için;

66.  Hastanelerce sağlanan; 10 öğrencilik en az 1 derslik, 1 idare-öğretmen odası bulunması

67.  Bilim ve sanat merkezleri

1.     Bilim ve sanat merkezleri açılabilmesi için;

2.     Açılacak yerleşim biriminin il merkezi olması,

3.     Bağımsız bir binada ve yeteri kadar destek eğitim odalarının bulunması, gerekmektedir.

 

Rehberlik ve araştırma merkezleri

MADDE  7- (1) Rehberlik ve araştırma merkezleri açılabilmesi için;

1.     Açılacak Rehberlik ve Araştırma Merkezinin görev ve sorumluluk alanındaki toplam nüfusun 200.000 den az olmaması veya nüfusu 100.000 in üstünde olan ancak ulaşım ve yol gibi hizmet erişimini zorlayıcı unsurlar bulunan yerleşim birimlerinin en yakın rehberlik ve araştırma merkezine uzaklığının 150 km ya da 3 saatlik ulaşım mesafesinde,

2.     Katlı binalarda engellinin kullanımına uygun asansör,

3.     Merkezde; en az 6 oda,  sesten yalıtılmış bir test odası, bir gözlem odası, 50 kişi kapasiteli toplantı salonu, engellinin kullanımına uygun tuvalet bulunması,

4.     Bina girişlerinden birinin düz girişli veya eğimi 1/12 den fazla olmayan rampa ile bağlanmış olması gerekmektedir.

 

Özel öğretim kurumlarının açılması

MADDE 8- (1)  Özel öğretim kurumlarıyla ilgili iş ve işlemler, Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve ilgili mevzuatına göre yapılır.

 

Yurt dışında açılacak öğretim kurumları;

MADDE 9- (1)Yurt Dışında öğretim kurumları açılabilmesi için;

1.     Türkiye’deki emsali okulların açılması esasları ile açıldığı ülke şartlarının göz önünde bulundurulması,

2.     Bakanlığımızın ilgili öğretim dairesinin görüşünün alınması gerekmektedir.

 

Yaygın eğitim kurumları

MADDE 10- (1) Yaygın eğitim kurumlarına ihtiyaç duyulan yerleşim birimlerinde yatırım programına alınarak yapılmış tip projeli bina bulunmaması hâlinde, yaygın eğitim kurumunun özelliğine uygun binanın mahallen temin edilmesi ve kullanma hakkının kendi binası yapılıncaya kadar bu kuruma verilmiş olması gerekir.   

1.     Halk eğitim merkezleri;

2.     Halk eğitim merkezleri il ve ilçe merkezlerinde açılır. Büyük şehir statüsünde bulunan illerin her ilçesinde birer halk eğitimi merkezi açılabilir. Bunun dışındaki yerleşim birimlerinde Bakanlık izni alınmadan halk eğitim merkezi açılamaz.

3.     Açılacak merkezin, yerleşim biriminin uygun bir yerinde,

4.     Özel eğitime ihtiyaç duyanlar için binada mimari düzenlemenin yapılmış olması,

5.     Tip projeli binası olmadan açılacak merkezlerde; en az 2 yönetim odası, 2 atölye, 1 derslik, bay ve bayan tuvaletleri bulunması,

6.     Mesleki eğitim merkezleri;

7.     İl ve ilçe merkezlerinde en fazla 1 Mesleki Eğitim Merkezi açılır.

8.     Merkezin müstakil olarak açılabilmesi için bina ile ilgili şartlar dışında, eğitime devam edecek en az 200 çırak öğrenci,

9.     Tip projeli binası yapılmadan açılacak merkezler için; en az 2 yönetim odası, 2 derslik, 2 laboratuvar, atölye, baylar ve bayanlar için ayrı ayrı kullanılacak tuvalet bulunması,

10.  Pratik kız sanat okulları;

11.  Okulun açılacağı yerleşim biriminin merkez nüfusunun en az 5.000 olması,

12.  Bu okulların özelliğine uygun mahallen temin edilen binalarda; 4 İdare odası, 60 m2 lik 4 atölye, 1 depo, yeteri kadar öğretmen ve öğrenci tuvaleti bulunması,

13.  Turizm eğitim merkezileri;

14.  Açılacak merkezin, yerleşim biriminin uygun bir yerinde ve ulaşımının kolay olması,

15.  Bölgenin ve okulun açılacağı yerleşim biriminin turizm sektörü yönünden gelişmiş veya gelişmeye elverişli,

16.  Yerleşim biriminin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm ya da turizm geliştirme bölgesi olarak belirlenmiş olması,

17.  Binada, yönetim odaları, en az 10 dershane,  bilgisayar laboratuvarı, yemekhane, kantin, dinlenme salonu, depo ve benzeri odalar, çok amaçlı salon, alan ve dal programlan için gerekli uygulama birimleri olarak kullanılmak üzere biri mutfak tertibatlı 60 m2 alanlı en az 5 atölye,

18.  En az 60 kursiyerin kalabileceği pansiyon,

19.  Merkezin çevresinde kursiyerlerin uygulama yapabileceği Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş en az 4 yıldızlı otel/oteller bulunması gerekmektedir.

 

Hizmet içi eğitim enstitüleri

MADDE 11- (1) Hizmet içi Eğitim Enstitüleri eğitim, yemekhane, yatakhane,  sosyal tesisler, teknik servisler ile personel lojmanları bölüm ve tesislerden oluşur.

1.     Eğitim merkezinin ulaşım yönünden uygun ve meskûn mahallerde bulunması gerekir.

2.     Kurum binasında, derslikler,  müdür odası,  müdür yardımcısı odası, öğretmenler odası,  kütüphane, memur odası, muhasebe, döner sermaye, mutemet, odaları, depo, fizik, kimya, biyoloji, yabancı dil ve bilgisayar laboratuvarları, konferans salonu, en az 100 kişiye hitap edebilecek nitelikte yatakhane, mutfak ve yemekhane, kantin, dinlenme salonu,  tuvalet ve banyo,

3.     1 Doktor, 2 Hemşire, 2 Hasta Bakıcı kadrosu oluşturulabilecek kapasitede revir,

4.     Kapalı spor salonu,

5.     Berber, terzi vb. ihtiyaçların karşılanabileceği sosyal tesisler,

6.     Kurs merkezine gelen kursiyer ve öğretim üyeleri arabalarının konulacağı otopark bulunması gerekmektedir.

 

Öğretmenevi/öğretmenevi ve akşam sanat okulu öğretmen lokali ve sosyal tesisler

MADDE 12- (1) Bakanlık, il ve ilçelerdeki ihtiyaçları dikkate alarak öğretmenevi/öğretmenevi ve akşam sanat okulu, öğretmen lokali ve öğretmenler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personelinin tatil ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılama amacına yönelik sosyal tesisler açabilir.

1.     Öğretmenevi/öğretmenevi ve akşam sanat okulları, öğretmen lokali ile sosyal tesisler; millî eğitim müdürlüğünün teklifi, valiliğin uygun görüşü ve Bakanlık onayı ile açılır ve aynı usulle kapanır.

2.     Kurum binaları; il ve ilçelerin öğretmen kapasitesi, çevrenin doğal yapısı ve turizm özelliği dikkate alınarak, mahallinde geliştirilen proje veya özel projelere göre Bakanlıkça belirlenen tip ve özellikte açılır. Bakanlığa ait olup, öğretmenevi/öğretmenevi ve akşam sanat okulu ve öğretmen lokali açılmasına müsait binalar bu amaçla tahsis edilebilir.

3.     Kurumlara daha sonra ünite eklenmesi il ve ilçedeki değişik semtlerde şubelerin açılması, il millî eğitim müdürlüğünün teklifi, valiliğin uygun görüşü ve Bakanlığın onayı ile yapılır.

4.     Öğretmenevi/öğretmenevi ve akşam sanat okulunun açılabilmesi için;

5.     En az 10 yatak kapasitesi,

6.     Belediye ruhsatı,

7.     Bayındırlık Müdürlüğü ruhsatı,

8.     Sağlık koşullarına uygunluk belgesi,

9.     Yangın ve ilkyardım koşullarına uygunluk belgesinin bulunması gerekmektedir.

 

Öğrenci yurtları ile pansiyonlar

MADDE 13- (1) Öğrenci yurtları ile pansiyonların açılması:

1.     Resmî ortaöğretim öğrenci pansiyonlarının açılma işlemleri Bakanlıkça uygulanan yapı projelerine ve mevzuatına göre Valilik teklifi esas alınarak yapılır.

2.     Özel öğrenci yurtları ile ilgili iş ve işlemler, özel öğrenci yurtları ile ilgili mevzuatına göre yapılır.

Gençlik ve izcilik eğitim tesisleri ile izci evleri

MADDE 14- (1) Gençlik ve izcilik eğitim tesisleri,

1.     Ulaşımının kolay ve yeterli büyüklükte arsaya sahip olması,

2.     Mutfak ve yemekhane,

3.     Yatakhane

4.     Yeterli sayıda duş ve tuvalet,

5.     Ankesörlü telefon bulunması,

(2)  İzci evleri;

1.     En az iki oda, bir salon,

2.     Yeterli büyüklükte ve özellikte açık alan bulunması gerekmektedir.

 

Yaygın özel öğretim kurumları

MADDE 15- (1) Yaygın özel öğretim kurumlarıyla ilgili iş ve işlemler, Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve ilgili mevzuatına göre yapılır.

 

İKİNCİ KISIM

Eğitim Kurumlarının Kapatılma Esasları

Eğitim kurumlarının kapatılma esasları

MADDE 16- (1) Eğitim kurumlarının veya bu kurumların bünyesindeki bölümlerin eğitim-öğretime kapatılması işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

1.     Kurumun faaliyet gösterdiği bina ve tesislerin kullanılamayacak derecede harap olması ve bu durumun teknik rapor ile tespit edilmesi,

2.     Kurumun verdiği hizmetin verimliliğinin azaldığı Bakanlıkça veya Valilikçe mahallinde yaptırılan inceleme raporuyla belirlenmesi,

3.     Okul öncesi eğitim kurumları ve ilköğretim okullarında öğrenci sayısının 10, genel lise ve Anadolu liselerinde 80, diğer orta öğretim kurumlarında 40 ın altına düşmesi durumunda, kapatılır.

4.     Yangın, deprem, sel baskını gibi sebeplerin dışında, kurumun kapatılmasıyla ilgili hususlarda;

5.     Açma yetkisi Bakanlığa ait olan kurumların kapatılma tekliflerinin her yılın mayıs ayında Bakanlıkta bulunacak şekilde gönderilmesi,

6.     Kapatılma konusundaki teklifte kapatılma gerekçeleri ile valilik görüşüne yer verilmesi,

7.     Kurumlara ait bina ve tesislerin Bakanlığımız dışında başka kurumların hizmetine tahsis edilmesi amacıyla kapatma teklifi yapılmaması,

8.     Kapatılan kurumlardaki Öğrencilerin eğitim-öğretime devam edebilmeleri için Valilikçe gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.         

9.     Özel öğrenci yurtları İle özel öğretim kurumlarının kapatılma işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

Son hükümler

MADDE 17- (1) Bu Esasların Yürürlük tarihinden önce, yapılan kurum açma ve kapatma teklifleri bu esasların dışında önceki mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

(2) Ancak tekliflerdeki özel esasların bu mevzuattaki özel esaslara uygunluğu göz önünde bulundurulur.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 18- (1) Şubat 2004 tarihli ve 2557 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Kurum Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esaslar değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu esaslar, Bakan onayı ile birlikte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Esas hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Araştırma: İhsan ÇAM

Related Articles

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

1,456BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
14AboneAbone Ol

Çok Okunanlar