21 Haziran 2024 Cum

Akkuş Kaymakamlığı Köydes İhalesi Akkuş-Salman Yolu

Köydes Çalışmaları Devam Ediyor. Akkuş-Salman Yolu İhalesi

CİNGİLİ KÖPRÜSÜ HİZMETE AÇILDIKTAN SONRA
 SIRA DİĞER KÖPRÜ VE YOLLARA GELDİ
kaymakam_m.sari.jpgcingilikopru10.jpg

akkuskay10.jpgn21.jpg

İHALE İLANI


AKKUŞ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

SAYFA – 1

A-İdarenin        
a) Adresi : AKKUŞ HÜKÜMET KONAĞI
b) Telefon ve faks numarası :0452- 6112001 , 0452-6113570
 B-İhale konusu yapım  işinin

a) Niteliği, türü, miktarı              :       

  

 1-AKKUŞ-Salman grup köy yolunda 17.339 m3 kaya, 1.927 m3 diğer (toprak) olmak üzere toplam 19.266 m3 malzemenin, projesinde belirtildiği şekilde, kazılması, serilmesi, nakliyesi ve kullanılması, yolun reglajının yapılması

b)Yapılacağı yer

: AKKUŞ, Salman grup köy yolu / ORDU
c) İşe başlama tarihi

d) İşin süresi 

C-İhalenin

  a) Yapılacağı yer                       :

  b) Tarihi ve saati                        : 

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3(üç) gün içinde yer  teslimi  yapılarak işe başlanacaktır.

: İşin süresi, yer tesliminden  itibaren 70 (YETMİŞ) takvim günüdür.

  

Akkuş Hükümet Konağı Kaymakamlık Makam Odası

16 (On Altı) Temmuz 2007 Pazartesi günü saat: 14 :00 (On dört)

D- İhale usulü : İhale, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin (a) bendine göre Açık Teklif usulü ile yapılacaktır.

1)Teklifler BİZZAT TEKLİF SAHİBİNCE VEYA KANUNİ VEKİLİNCE Birlik Encümenine İhale tarih ve saatinde toplantıda  teslim edilecektir .   

2)Teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir.

            Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi veremeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en düşük teklif komisyonca uygun bedel kabul edilebilir. İstekliler yazılı olarak oluşan en düşük tekliften daha düşük teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir

3)Birlik Encümeni verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Birlik bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

E – İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlik Değerlendirmesinde  Uygulanacak Kriterler :

1-Tebligat için  adres  beyanı ve  ayrıca  irtibat için telefon ve  faks numarası .

2-Mevzuatı gereği  kayıtlı olduğu  Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

            a)Gerçek kişi olması  halinde  ihale tarihinin içerisinde bulunduğu  yıl içerisinde  alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir  belge.

b)Tüzel kişi olması  halinde , mevzuatı gereği tüzel  kişiliğin siciline kayıtlı  bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içerisinde  alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair  belge.

3-Teklif  vermeye  yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri ;

a)Gerçek kişi olması  halinde noter tasdikli imza beyannamesi

b)Tüzel kişi olması  halinde , ilgilisine  göre , tüzel  kişiliğin ortakları , üyeleri veya kurucuları ile  tüzel  kişiliğin yönetimindeki görevlileri  belirtilen son durumunu  gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu  hususları  tevsik eden  belgeler  ile tüzel kişiliğin  noter  tasdikli  imza sirküleri.

4– Vekaleten  ihaleye  katılma  halinde istekli  adına  katılan kişinin ihaleye  katılmaya ilişkin noter  tasdikli vekaletnamesi  ile noter  tasdikli  imza  beyannamesi.

5-Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

6-İhale  dokümanının satın  alındığına  dair belge.

7-İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat ,İstekliler, Teklif Edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Teminatların ,T.C. Ziraat Bankası Akkuş şubesindeki Akkuş Köylere Hizmet Götürme Birliği adına açılmış olan  27435008-5001 no’lu hesaba yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

8-Yapı Araçları Taahhütnamesi  veya Bildirisi

a) İstekli bu işte kullanmak üzere 3  (üç) Adet Ekskavatör kırıcı, 3 (Üç) Adet Damperli Kamyon ( En az 10 m3 taşıyan) , 2 (İki) Adet Yükleyici, 1 (Bir) Adet Belden Kırmalı Greyder, 1 (bir) adet vagondiril hidrolik kaya delici( KENDİNE AİT DEĞİLSE  NOTER ONAYLI TAAHHÜTNAME VERECEK)

b)Yukarda yazılı araçlar isteklinin kendi malı ise bunların fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile sunulur, belgelendirilir. (KENDİNE AİT İSE) 

9-Teknik Personel Taahhütnamesi :

Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı  
1 Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi  
1 Şantiye Mühendisi İnşaat/Harita Mühendisi  
1 Araştırma Teknisyeni Teknisyen  
1 Topograf Teknisyen  

 İsteklilerin yukarıda gösterilen sayı ve nitelikteki personeli inşaat mahallinde bulunduracağına dair Noter Onaylı Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi gerekir.

            10-İş Bitirme Belgesi ;İsteklinin son 5 yıl içerisinde  yurt içinde Kamu sektöründe  75.000  (Yetmiş Beş Bin) YTL’ lik gerçekleştirdiği ihale konusu iş veya benzeri  işlere  ait tek sözleşmeye  ilişkin  iş bitirme belgesi.   

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  Her türlü yol tesviye,onarım ve stabilize inşaatı yapımı     benzer  iş olarak kabul edilecektir. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir.

11-a)4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmamış olduğuna dair belge.

                b)SSK-Bağ-kur ve Maliyeden borcu yoktur belgesi

12  Belediyelerde Aranacak Şartlar:

a-5393 sayılı Belediye Kanununun 38. ve 75. maddeleri gereği ihaleye katılmak ve sözleşme imzalamak için Belediye Meclisi kararının onaylı örneği,

b- Belediye Başkanı veya tayin edeceği vekiline ilişkin görevlendirme yazısı,

c- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat,

d- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

e- Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f-  Yapı Araçları Taahhütnamesi veya Bildirisi :

            a)İstekli İstekli bu işte kullanmak üzere 3  (üç) Adet Ekskavatör kırıcı, 3 (Üç) Adet Damperli Kamyon ( En az 10 m3 taşıyan) , 2 (İki) Adet Yükleyici, 1 (Bir) Adet Belden Kırmalı Greyder, 1 (bir) adet vagondiril hidrolik kaya delici ( KENDİNE AİT DEĞİLSE  NOTER ONAYLI TAAHHÜTNAME VERECEK)

b)Yukarda yazılı araçlar isteklinin kendi malı ise bunların fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile sunulur, belgelendirilir. (KENDİNE AİT İSE)

13-İhale dokümanı Akkuş Kaymakamlık Veri Hazırlama ve İşletme Memuru Odası (Akkuş Köylere Hizmet Götürme Birliği  Müdürlüğü) adresinde görülebilir ve 250,00( İki Yüz Elli )YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

14-İstekliler tekliflerini, Birim Fiyat Teklifi  üzerinden vereceklerdir, ihale  sonucu  üzerine ihale yapılan istekli  ile Birim Fiyat üzerinden sözleşme  imzalanacaktır.

İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 kesin teminat (nakit veya teminat mektubu) alınacaktır.

15- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde birliğin ihalelerine katılamaz.

            (1) a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

            c) Birliğin İhale yetkilisi.

            ç) Birliğin İhale konusu işle ilgili her türlü İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

            d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

            e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim şirketler hariç).

            (2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler İhale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine İhale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek İhale iptal edilir.

16– İhaleye sadece  yerli ( Türk vatandaşı ve şirketleri ) istekliler katılabileceklerdir.                                                                       

17- İşin  yapılmasından dolayı FİYAT FARKI VERİLMEYECEKTİR.09.07.2007

                                                                                                                     Murat SARI

                                                                                                                     Kaymakam

                                                                                                                     Birlik Başkanı

Haber: Akkuş Kaymakamlığı İnternet Sitesi

Related Articles

1 Yorum

  1. Sayın Kaymakamım, Kaymakamlık Personeli ve Köydes Üyeleri Sitemiz çalışmalarınızı devamlı takip ediyor. İşinizin kolay olmadığını söylemek istiyorum. Ancak sizler zoru başarıp, çok başarılı hizmetlere imza atıyorsunuz. Hepiniz ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yıllarca ihmal edilen bu bölgeye hizmet etmek, Akkuşlulardan sonra size nasip oldu Kaymakamım, dolayısı ile yıllar geçdikçe hizmetlerden yararlandıkça sizler ve emekleri geçenler anılacak ve güzel duygular ile yad edilecektir. Akkuş için çok fazla çalışmak yetmediğini düşünüyoruz. Çok fazla çalışmanının dışında daha da çok çalışmak ile ancak Akkuş ve köyleri kalkınabilir. Sizlerden bu düşünceler ile bir doğa harikası ilçemize hizmet yapmanızı arzu ediyoruz. Bizlerde bu çalışmalarınız sitemizde yayınlamaktan gurur duyacağız.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

1,465BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
18AboneAbone Ol

Çok Okunanlar