21 Temmuz 2024 Paz

Köylerde Ev Yapacak Olanlar Bu Haberi Okumadan İnşaata Başlamayın

Ordu Özel İdare Ev Yapanlardan Ücret Talep Etmiyor

 Köylerde Yapılaşma  Aşamaları ve Şartları

  Köylerde yapı inşa etmek isteyen vatandaşlarımızın, iş ve işlemlerini daha hızlı yürütebilmeleri için bir takım hususlara dikkat etmeleri gerekiyor. 

Yapılaşma süreci, inşaat yapmak isteyen ilgilinin inşaat yapmak istediği alana ait tapu ve konu ile alakalı dilekçesini idaremize sunmasıyla başlar. İkinci aşamada inşaat yapılacak alan ve inşaatla ilgili projelerin (mimari, statik, elektrik, tesisat v.b. gibi), inşaat yapımına uygun olup, olmadığı fenni ve sağlık yönünden İl Özel İdaresi personeli tarafından incelenir ve inşaat için gerekli izinler İdare tarafından verilir. 

Son olarak yapının tamamlanmasıyla birlikte; yapının projelere uygun olarak yapılıp yapılmadığı ve ilgili alandaki yapılaşma esaslarına uyulup uyulmadığı kontrol edilerek, uygun bulunması halinde yapı kullanım izni belgesi verilir.

İlimiz köylerinde her sene ortalama 1500 ile 2000 arasında yeni yapı inşa edilmekte. Bu yapılardan bir kısmı köy yerleşik alanı sınırları içerisinde kalırken, bir kısmı da bu alanların dışında kalmaktadır. Yapılacak yapıların köy yerleşik alanı sınırları içerisinde kalıp-kalmaması inşaat ruhsat sürecinde bir takım farklılıkları da beraberinde getiriyor.

Köy yerlerindeki yapılaşmalarla ilgili bilgi veren Ordu İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Bülent CİVELEK, “Yapı yapmak isteyen vatandaşlarımız ruhsat almak için öncelikle yeni tarihli tapu kayıt örneği ile İdaremize müracaat ederek, inşaat yapmak istediği alanın ‘Köy Yerleşik Alanı’ içerisinde kalıp kalmadığını öğrenebilir, daha sonra da ruhsat için gerekli belge ve evrakları tamamlayabilirler. Çünkü bir parsele yapılacak yapı için istenen belgeler, o alanın Köy Yerleşik Alanı içerisinde olup olmaması ve yapı sahibinin ikamet adresine göre değişiklik göstermektedir.

Vatandaşların genellikle bu aşamalar hakkında bilgi sahibi olmadığını, istenen belge ve evrakları angarya olarak algıladıklarını ve kendilerine İdare tarafından zorluk çıkarıldığı gibi yanlış bir düşünceye kapıldıklarını ifade eden CİVELEK, “Bu durum kesinlikle doğru değildir. İdaremizce yapılan uygulamalar, istenen belge ve evraklar tamamen yasalar ve mevzuat çerçevesinde istenilmekte; halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamaya, izinsiz ve plansız yapılaşmaları önlemeye yöneliktir” dedi. Bunun yanında vatandaşlarımızın köylerde yapılaşma esasları ile ilgili bir bilgi sahibi olmadığı da görülmekte. İnşaat yapmak isteyen vatandaşlarımızın inşaat yaparken aşağıdaki esasları dikkate alarak hareket etmesi gerekmektedir. 

 Köy Yerleşik Alanlarında Uygulanacak Yapılaşma Esasları

Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile müştemilat binaları yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak, yapı projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair valilik görüşü alınmasından sonra, muhtarlıkça izin verilmesi ve bu izne uygun olarak yapının yapılması şarttır.

İfraz edilmedikçe bir parsel üzerine köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar ve bunların lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamaz.

Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında bir parselde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapıların ve konut yapılarının müştemilat dahil taban alanı kat sayısı %40 ı geçemez. Köy ve mezarların yerleşik alanlarında 2 kat (6.50)m den fazla katlı bina yapılamaz. Meyilden dolayı birden fazla kat kazanılamaz.

Yapının kadastral (tapu üzerinde görünen) yoldan en az 5 m yan komşudan ise en az 3 m çekmek suretiyle yapı yapması mümkündür.

Karayolu kenarına yapılacak tesis ve ticari yapılar karayoluna 25 m’den fazla yaklaşamaz. Parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan parsellerde, uygun hele getirilmedikçe yeni yapı ve ilave yapı yapılmasına izin verilmez. Bina cephe ve istikametlerinin, köy ve mezraların mevcut teşekkülü esas alınarak tayin ve tespitine Köy İhtiyar Heyeti yetkilidir. Parsel dışına taşan çıkma yapılamaz. Çıkmalar, bitişik veya blok nizamında komşu sınırına (2.00) m den fazla yaklaşamaz. Saçaklar, (0.20)m. yi geçmeyecek çıkıntılar, bina içine dahil edilmemek şartı ile çıkma sayılmaz. Köy yerleşik alanları içerisinde parseli bulunan ve köy nüfusuna  kayıtlı olmayan veya köy nüfusuna kayıtlı olup da köyde sürekli ikamet etmeyenlerce inşa edilecek yapıların yapılaşma esasları köy yerleşik alan sınırları dışındaki yapılaşma esasları ile aynıdır. Köy Yerleşik Alanları Dışında Uygulanacak Yapılaşma Esasları Köy nüfusuna kayıtlı olmayan, köyde sürekli oturmayanlar ve köy nüfusuna kayıtlı olmakla birlikte köyde sürekli oturmayanlar tarafından yapılacak tüm yapılar, yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabidir. Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni İdaremiz tarafından düzenlenir. İnşaat alanı katsayısı %5 den fazla olmamak, yapı inşaat alanları toplamı hiçbir koşulda (250) m’yi geçmemek, saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği (6.50) m.yi ve 2 katı aşmamak, yola ve parsel sınırlarına (5.00) m.den fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturmasına mahsus bağ ve sayfi ye evleri, kır kahvesi, lokanta ve bu tesislerin müştemilat binaları yapılabilir. Karayolu kenarına yapılacak tesis ve ticari yapılar karayoluna 25 m’den fazla yaklaşamaz Bu alanlarda tarımsal üretimi korumak amacı ile üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri içeren entegre tesis niteliğinde olmamak kaydıyla, konutla birlikte veya ayrı yapılan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arıhaneler, balık üretim tesisleri ve un değirmenleri gibi konut dışı yapılar, mahreç aldığı yola (10.00) m.den, parsel hudutlarına (5.00) m.den fazla yaklaşmamak, parselde bulunan bütün yapılara ait inşaat alanı katsayısı %40 ı ve yapı yüksekliği (6.50) m.yi ve 2 katı aşmamak şartı ile yapılabilir.

Ayrıca bu tesisler hakkında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlarının (Tarım Müdürlüğü) uygun görüşünün alınması ve başka bir amaçla kullanılmayacağı hususunda tesis sahiplerince ilgili idareye noterlikçe tasdikli yazılı taahhütte bulunulması gerekmektedir. 

Köylerde İnşaat Yapacak Kişilerden İstenen Belgeler 

  • Dilekçe

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Onaylı Kadastral Harita Fotokopisi

• Yeni tarihli tapu kayıt örneği

• Mimari Proje (Legant doldurulacak)

• Statik Proje (Merdiven ve balkon donatı detaylı olacak )

• Elektrik Proje

• Tesisat Proje

• Muhtardan Yapı izin belgesi ve Köy karar defteri fotokopisi (Köy yerleşik alanı içerisinde kalan parsel sahiplerinden)

• Jeoloji, Jeofi zik ve İnşaat Mühendislerince imzalı zemin etüd raporu (Köy yerleşik alanı dışında kalan parsel sahiplerinden)

• Odadan her proje için sicil durum belgesi

• Arazi hisseli ise hissedarlardan noter onaylı muvaffakatname

• Fenni Mesuliyet belgesi

• İkametgâh Belgesi (Sorgulaması İdaremiz tarafından yapılmakta)

Kaynak: Ordu İl Özel İdaresi Dergisi

 

Önemli Açıklama: Sitemizde daha önce yayınlanan bir haberde, Özel İdare, ev yapanlardan ücret istiyor diye konuyu dile getirmiştik. Ordu Özel İdare görevlileri sitemize yönetimi ile iştişarede bulunarak, konunun yanlış anlaşıldığını Özel İdare olarak ev yapanlardan herhangi bir ücret talep etmediklerini hatta ev yapmak isteyenlere örnek ev projeleri verebileceklerini dile getirerek, kanun gereği Özel İdare'nin istemiş olduğu belgeleri kişiler temin ederek bir takım harcamalara yaptığını, ancak bu harcamaların Özel İdare ile bir ilgisi olmadığını ve Özel İdarenin kasasına herhangi bir paranın girmediğini ifade ettiler. Ayrıca daha sonraki haberlerimizde de dile getireceğimiz gibi, Özel İdare köylerdeki içme suyu kullananlardan su parası talep ediyor haberinin de gene yanlış anlaşıldığını, su parası adı ile köylülerden Özel İdarenin herhangi bir para talebi olmadığını, sorumluluğun tamami ile muhtarlarda olduğunu dile getirdiler. Sitemizde bu konuda geniş açıklamalı haberimiz çok yakında yer alacak.

Site Yönetimi: Bu kadar belgenin hazırlanması kolay iş değildir. dolayısı ile biraz daha kolaylık sağlanmalı. Bu belgeler için harcanacak ücret nereden bakılsa 2 yada 3 milyarı bulacak. Köylü zaten kapıdaki koyunlarını, ineklerini satıp ev yaptırmaya çalışıyor. Birde bu belgeler için o kadar para yazık değilmi. Kanun değişmeli ve Özel İdare Yetkilileri kişinin dilekçe vermesinden sonra işlemleri kendisi yaptırıp ücretsiz olarak köylüye teslim etmeli. İşte bu şekilde bir destek görürse köylü köyüne ev yapar ve köyü terk etmez. Ama bu şekilde belgeler istemek ile iş yokuşa sürülmektedir. Evet kontrol altında olsun buna katılıyoruz ama bu kadar zor olmasın.

Çözüm: Her şey bilgisayar ortamında ve uydu haritadan izlenmiyor mu? vede hazır programlar yokmu anında bilgileri girince proje ortaya çıkmıyor mu. Devlet baba ve kurumlar bizim dedemizin gününden kalma yok nüfus cüzdanı fotokopisi gibi işleri artık bıraksınlar. Tek kimlik ile hani her şey yapılacaktı. Sosyal devlet anlayışı daha işlevsellik kazanmalı, bilgisayar ve internet en üst düzeyde kullanılmalı ve tüm bunlardan sonra köylü nüfus cüzdanı ile ilgili kuruma müraccat etmesi ile her şey anında çözülmelidir. Belge isteme dönemi artık bitti. Kurumlar birbirleri ile irtibata geçmiyor mu internet ortamında. Öyle ise neden halen belge isteniyor anlamış değiliz. Köydeki kişinin muhtar ile arası iyi değilse ve muhtar izin vermez ise köylü ev yapamayacak mı? adamı güldürmeyin. Köylerde kadastro geçti her şey kayıt altında adamın yeri belli yurdu belli. Geçelim artık bunları hayatı lütfen kolaylaştıralım. Zorlaştırmayalım.

Köylü önceden ev yapmaya parası olduğu anda hiç bir sıkıntı yaşamadan ev yapabiliyor ise, şimdi de ev yapmak isteyince önüne bir sürü zorluk çıkıyorsa bunun adı köylüye zorluk çıkarmak denir. Evet her şey kontrol altında olsun. Kayıt dışı olmasın bunlara katılıyoruz ama istenen belgeleri çıkarmak kolay değil. Ya belgeleri Özel İdare kendi tamamlasın yada sadece bir yerden belgeler temin edilsin. Bilgisayardan alınan çıktılara halen daha bu ülkede dünya kadar para ödeniyor. Köylü adam işini gücünü bırakıp günlerce belgeleri hazırlamak için zaman ayırması doğru mu? Ya kanun değişmeli ya Özel İdare belgeleri kendisi temin etmeli mühendis, kadastrocu projeleri tamamlayacak kişileri bünyesinde bulundurmalıdır. Yada belgelerin bazılarını istemekten vaz geçmeli

Related Articles

13 YORUMLAR

 1. Merhaba bizim 2tane yan yana arsamiz var. Birisi 40m2 digeride bize dusen 350m2 40m2 olan tapuda tas ev diye geciyor. Cekme mesafelerini dikkate alrsak arziye ev yapamiyoruz ama tapuda tas ev diye geciyor. Bu ve yandaki arsayi kullanip nasil ev yapacagiz . Yardimlariniz icin teskekkurler

 2. Merhabalar… Köy Yerlesik alanda ikamet eden, yan parseldeki komsumuz, evimin dibine binalar arasi 3 metrelik hic cekme kuralina uymadan, insaat temelini atmis kanuni olarak ne yapabilirim..

 3. Adem bey, iyi günler… Köy Yerlesik alanda ikamet eden, yan parseldeki komsumuz, evimin dibine binalar arasi 3 metrelik hic cekme kuralina uymadan, insaat temelini atmis kanuni olarak ne yapabilirim..

 4. Merhaba
  Köyde tapulu arazi üzerinde eski ören yeri olarak duran (kapı numarası ,elekektirik sayacı ,var olan)yeri yiktirip temizleme yapıp yeniden temiz bir beton erme ev yaptirmak istiyoruz.izlememiz gereken yol nedir
  Teşekkürler

 5. Merhaba
  Köyde amcamla sınır olan arazide Amcam bizim çay bahçesine tam sıfır şekilde ev yaptı bizim arsa tarafına merdiveni tam sıfır olarak yaptı benim kanunen arayı yıktırmam mümkün mü? Birde çay bahçesine yaklaşık 10 metre aşağı doğru beton olduğundan zarar görüyor. Ben kanunen ne yapabilirim. Şimdiden teşekkürler

 6. Köyde oturduğumuz ev babamın kardeşleriyle müştekil ama ben katın üzerine ev yapmak istiyorum bana özel idare yerleri kople bölünmesi lazım diyor başka bi öneriniz varmı çözüm yolu

 7. Nazim üzumcü benim babadan kalan evimvar koyde ayni arsa icine baska bir yeni ev yaparsam devlete negibi zarari olur bir ev yapimi enaz 150bin tl bu para benim o yoredeki esnafimin cebine girecek insanlara bir suru zorlukla yildirmasinlar yoremize para girsin esnafimizin isi duzelsin insanlari sehre mahkum ederek kime ne kazandiriyorsunuz birakin insanlari vstanina donsun .

 8. Çankırı İli Yapraklı İlçesi Musellim nüfusuna kayıtlı vatandaşım, Köyümüze de 26 Temmuz 2017 yılında yangın afadı oldu, 1.5 yıldır resmi prosedürü aşıp da , özel idare inşaat ruhsatını vermiyor. Afad müdürlüğü ayrı bir sorun, İl özel idare ayrı bir sorun, Parsalizasyonu kendi imkanlarımızla yaptırdık 1.5 yıldan bu güne kadar köyün yollarını açmadı. Yangin afad kanununda yanan evin yerine ev yapılacağı için.zemin etüdü istenmez diyor. Ona rağmen afad müdürlüğü onca zorlukları çıkartıyor, iki müdürlük ayri, ayrı telden çalıyorlar. Bu sorunlar nasil aşılacaktır.

 9. Şikayet üzerine sizin hakkınızda işlem yapmışlardır.

  Sayın zeki bey,suçlu aramak ve birilerini suçlamak çok kolaydır,siz gurbetten geldiniz cebinizde de para var ben istediğim gibi istediğim evi yaparım edasıyla kazma vurursanız öyle olur.

  Kanunlar değişiyor ve biz onları takip etmiyoruz edemiyoruz,eve başlamadan muhtarınıza sorsaydınız sizi illaki uyarırdı.

  Bu ruhsat olayı 3-4 yıldır gündemde, ve şuanda son aşamaya gelindi,muhtarlara yerlişik alan planları imzaya sunuldu,daha sonra ilde encümenden geçtikten sonra kesinleşecek.

  Yerleşik alanların tespiti yapılırken evlerin yoğun olarak yapıldığı okul ve cami etrafları baz alınarak ve şuan mevcut konutların dıştan dışa çevrilerek yapılması ve yaklaşık 400 m civarı baz alınarak hazırlanmıştır,ve en az 10 hene ve kalabalık yerleşik alana 400 m uzaklı baz alındı.

  Yerleşik alan içersine yapılacak evler için yapılacak olan ilk müracaat muhtarlara yapılıyor.

  İlk önce tapunuz kendi adınıza ise işiniz biraz daha kolay,tapuyla birlikte muhtarın yanına giderek ben bu arsa üzerine ev yapmak istiyorum diyerek,köy karar defterine geçirilmesini sağlamak,köy ihtiyar heyeti toplanarak uygunsa eğer karar alır ve fotokobisini size verir,sizde ordu il özel idaresine müracaat yapabilrsiniz,uygunsa diyoruz çünkü yerleşik alan içinde ev yaparken evin yola olan uzaklığı 5m başkasının yerine ise 3m olmalıdır,siz bu şekilde yapmak istemezseiniz köy ihtiyar heyeti size müsade veremez verdiği zaman suça ortak olur.

  Siz tapu ve köy karar defteri fotokopisini alınca zaten il özel idareye müracaat ettikten sonra size orda 10 adet proje var onlardan birini seçmeniz istenecek ve bu proje size ücretsiz olarak verilecek.

  Ve porjeye karar verdikten sonra özel idare ekipleri size ruhsat vermek için köyünüze gelerek sizin ev yapacağınız yerde incelemede bulunarak yerler tespit edilerek,yani yola 5m uzaklıkta ve başkasının yerine 3m uzaklıkta size yer gösterecek o şekilede inşaatınıza başlayabilirsiniz,sadece ordu iline sizin gidiş masrafınız olacak, başka proje olsun ruhsat olsun bir masrafınız yok,bize en son toplantıda söylenen bu.

  Yerleşik alan dışınada ev yapabilirsiniz ama ondada devlet size proje vermiyor proje masrafını kendiniz ödüyorsunuz,ve ev yaptığınız arazi etrafında kullanımınız kısıtlı oluyor.

  Eğer yeriniz hisseliyse yerleşik yeri içerisine ev yapıyorsanız,kardeşleriniz veya hisse sahiplerinden müsade almanız gerekiyor,bunu yerleşik alan içinde oluğu için köy ihtiyar heyeti huzurunda notere gitmeden yapabilirsiniz,yerleşik alan dışında ise bunu noterden almanız gerekiyor,velhasıl köylere ev yapmayı sadaka verir gibi değil kanunlara uygun olarak yapmak gerekiyor…

 10. sevgili site yönetimi ve kıymetli arkadaşlar;

  hani devlet büyükşehirlerden köyüne dönenler için her türlü imkanı sunacak ve gerekirse vatandaşa yardımcı olacak diyorlar ya sakın inanmayın!

  çünkü bu tür açıklamalar tamamıyla koca bir yalan.bunu ancak ben ve benim gibi köyüne ev yapmaya çalışanlar anlayabilir.köyümüze evimizi yapalım gittiğimizde başımızı sokacak bir evimiz olsun dedik. demez olaydık. il özel idare inşaat yapılırken bir ceza kesti ki sormayın tam 7900 tl. yanlış okumadınız yedibin dokuz yüz tl. gelen cezaya itiraz ettik. şu an yargıda. ve dava nerede görülüyor okuyunca şaşırmayın; ağırceza mahkemesi.sonuç ne olur bilmem ama emin olduğum birşey var. eğer doğulu veya güney doğulu olsaydım bırakın cezayı evimi devlet kendi eliyle yapardı.o bölgelerden bütün arkadaşlarıma makara oluyorum. çünkü onların evini devlet hiç bir masraf ettirmeden yaptı.bu çifte standart nedir.biz devletten ev istemedik arsa istemedik kömür istemedik para istemedik yardım hiç istemedik. biz karadenizliyiz dedik,kendi işimizi kendimiz görürüz dedik.düştüğümüz hale bak.

  günlerdir düşünüyorum ve bir çözüm yolu buldum. bende 4 karı alsam
  ve her birinden 10 çocuk yapsam. ve bütün köylülerimde böyle yapsa
  acaba devlet ozaman bize yine ceza kesermi. yoksa yolumuzu mu açar!
  tc kimlik varken hali hazırda bu kadar bürokrasi var ise, karnını zor doyuran köylüden minari proje isteniyorsa , ne işsizlik biter,ne köye dönüş projesi olur,tam tersine köyden kaçışlar artar,

  şahsen kendim ticaret ile uğraşıyorum.köyümüzede köylümüzede iş imkanları sunarız zamanla çoğalıp ekonomiye katkı sağlarız dedik.
  yok kardeşim soğudum bu işten. ne köye ev yapma şevkim kaldı nede
  köyüme yatırım yapma düşüncesi.

  sağlık ve selametle kalın. ALLAH’a emanet olun..

  gökçebayır köyünden zeki ERLER…

 11. DEĞERLİ SİTE YÖNETİMİ ve İL ÖZEL İDARESİ HABER ÇOK GÜZEL İNŞAAT YAPACAK ve YAPANLARIN TABİKİ BAZI PRASODÜRLERE UYMASI GEREKİR EN ÖNEMLİSİ ELEKTİRİK SU TELAFON POSTA ve ADRES BİLGİSİ İÇİN
  AMA ÖZELLİKLE ŞUNU DİKKAT ETMEMİZ DE GEREKİR GURBET TEN DÖNEN VEYA KÖYÜMDE BİR EVİM OLSUN DİYEN EV YAPANLARA YETKİLİ OLAN MUHTAR VE DİĞER YETKİLERİN ÇOK SICAK ve İLGİLİ DAVRANMALARI GEREKİYOR ÇÜNKÜ İNSANLAR BELİRLİ ZAMANDAN SONRA BÜYÜK ŞEHİRDEN BIKIYOR KÖYLERDEKİ İNŞAAT LARIN DEVAM ETMESİ HEM İLÇELERİMİZİN EKONOMİSİ AÇISINDAN EN ÖNEMLİSİ İŞSİZLİĞİ ÖNLÜYOR KÖYLERDE BİRDE İL ÖZEL İDARELERİMİZİN GURBETTEKİ EMEKLİ OLMUŞ ABİLERİMİZE KÖYLERİMİZE TEŞVİK EDECEK ALTAR NATİFLER ÜRET MESİ GEREKİYOR MEMLEKETİN EKONOMİSİ İÇİN İSTANBUL BAĞCILAR ABC KIRTASİYE ve matbaa san, AKKUŞ A,DÜĞENCİLİ KÖYÜN,denim ,Kerim K,

 12. Değerli site yönetimi bu bilgi bizleri özellikle gurbetci olup memleketine ev yapmak isteyenleri tam bilgilendiriyor güzel bir çalışma olmuş elinize sağlık. aynı zamanda sizin yorumlarınıza aynen katılıyor bazı protokollerin azalması gerek, masrafların kısılması gerek 2000-3000 lira harcanacak olması insanları tedirgin eder o paraya insan demirini, çimentosunu, tuğlasını ve kirecini alır yada evini yapacak ustanın parası olur. kontrol güzel protokol çok uğraştırıyor bunların tamamı ilçe merkezinde yapıdenetim büroları kurulup teknoktadan gayet takip edilebilir insanlarda bu kadar evrak bu kadar daire bu kadar memur bu kar gelip gitmelerle uğraşmamış olur. il özel idaresinin kontrolünde ilçe merkezlerine birer denetim bürosu açılmasını sağlaya bilirmiyiz bilmiyorum ama zorluklar insanları köyünden kaçırır. saygılarımla Altun BAYRAM

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

1,465BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
19AboneAbone Ol

Çok Okunanlar