30 Eylül 2023 Cts

Ordu İli 6 Milletvekili Çıkaracak. İşte İllerin Çıkaracağı Vekil Sayıları

31.12.2012 Tarihi İtibariyle Baz Alınan Nüfusa Göre İllerin Milletvekili Sayıları

Ordu İli 6 Milletvekili Çıkaracak.

İşte İllerin Çıkaracağı Vekil Sayıları

9 Nisan 2013SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28613

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

KararNo : 110

– K A R A R –

Başkanlık Makamınca Komisyonumuza sunulan 22/3/2013 tarihli yazıda: “2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 5 inci maddesinde; seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının Yüksek Seçim Kurulu tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde, 4 üncü madde uyarınca tespit edilerek ilan edileceği hükmü yer almaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Bilgi Dağıtımve İletişim Daire Başkanlığının 1/2/2013 tarihli ve 858 sayılı yazılarıyla, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu çerçevesinde yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2012 Yılı sonuçları 31/12/2012 tarihi itibariyle il – ilçe ve belde bazında bildirilmiştir.

Bu nedenle; Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31/12/2012 tarihi itibariyle ilan edilmiş ve Başkanlığımıza gönderilmiş bulunan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2012 Yılı sonuçları ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 4 ve 5 inci maddeleri dikkate alınarak, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ile seçim çevresine bölünmesi gereken illerin hangi ilçelerden oluşacağının ve bu seçim çevrelerinin kaç milletvekili çıkaracağının tespiti için komisyon kurulmasına karar verilmesini takdirlerinize arz ederim.” denilmiş ve Kurulumuzun 22/3/2013 tarihli, 2013/104 sayılı kararı ile oluşturulan Komisyon çalışmasını tamamlamış olmakla, konu ve 4/4/2013tarihli Komisyon raporu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31/12/2012 tarihi itibarıyla resmi olarak ilan edilen ve Başkanlığımıza da gönderilmiş bulunan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2012 nüfus sayımı sonuçları ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 5 inci maddesi gereğince, Kurulumuz tarafından seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca tespit edilerek Resmî Gazetede, Radyo ve Televizyonda ilan edilmektedir.

Kurulumuzun 22/3/2013 tarihli, 2013/104 sayılı kararı ile Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Mehmet KÜRTÜL Başkanlığında, Yüksek Seçim Kurulu Üyeleri Nilgün İPEK ve Ünal DEMİRCİ’den oluşturulan komisyonca hazırlanan ve Kurulumuza sunulan 4/4/2013tarihli Komisyon Raporunda aynen;

“2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun,

3 üncü maddesinde; milletvekili sayısının 550 olduğu,

5 inci maddesinde; seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının Yüksek Seçim Kurulu tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren, 4 üncü madde uyarınca tespit edilerek ilan edileceği,

hükümleriyer almaktadır.

Anılan Kanun’un 4 üncü maddesine göre; milletvekillerinin seçim çevrelerine dağılımı yapılırken; toplam milletvekili sayısından (550) önce her il'e bir milletvekili tahsis edilir. Son genelnüfussayımıilebelliolanTürkiyenüfusu,kalanmilletvekili sayısına (469) bölünmek suretiyle bir sayı elde edilir. İl nüfusunun bu sayıyabölünmesi ile her ilin ayrıca çıkaracağı milletvekili sayısı tespit olunur.

Bu suretle hesaplanan milletvekillerinin sayısı, 550'yi bulmadığı takdirde, nüfusu; milletvekili çıkarmaya yetmeyen illerin nüfusları ile artık nüfus bırakan illerin, artık nüfusları büyüklüklerine göre sıraya konulur ve ilk hesapta iller arasında bölüştürülmemiş bulunan milletvekilleri bu sıra esas alınarak dağıtıma tabi tutulur.

Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı (18)'e kadar olan iller bir seçim çevresisayılır. Çıkaracağımilletvekili sayısı (19)'dan (35)'e kadar olan iller iki, (36) vedahafazlaolan iller üç seçim çevresine bölünür. Bu seçim çevrelerinumarasırasına göre adlandırılır.

2839 sayılı Kanun’un 3 ve 4 üncü maddelerinin yukarıda belirtilen hükümleri ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31/12/2011 tarihi itibarıyla resmi olarak ilan edilmiş ve Başkanlığımıza gönderilmiş bulunan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2012 nüfus sayımı sonuçları birlikte göz önünde bulundurulmak suretiyle, 550 milletvekilinin (81) il'e dağılımı yapılmıştır.

Yapılanbelirlemeyeistinaden;

32 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara İl’inin 2,

87 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul İl’inin 3,

26 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir İl’inin ise 2,

seçimçevresine bölünmesi gerekli görülmüştür.

Seçim çevreleri belirlenirken, seçim çevrelerinin mümkün olduğu ölçüde eşit veya birbirine yakın sayıda milletvekili çıkaracak şekilde oluşturulması, ilçelerin mülki bütünlüklerinin bozulmaması ve idari teşkilat yapısının değiştirilmemesi gözetilmiş, ayrıca aynı seçim çevresinde yer alan ilçelerin nüfus ve coğrafi yakınlıkları ile ulaşım imkânları da göz önünde bulundurulmuştur.

Öte yandan, birden fazla seçim çevresine bölünen illerin milletvekili sayısının seçim çevrelerine dağılımında da, nüfuslarıbakımından illerin milletvekili sayısını tespit etmeye ilişkin esaslara göre belirlenmesi ilkesi benimsenmiştir.

………” görüşü bildirilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurulumuzun 22/3/2013 tarihli, 2013/104 sayılıkararıileoluşturulankomisyoncayürütülençalışma sonrasıdüzenlenen rapor incelenmiş olmakla,

a) Milletvekillerinin illere göre dağılımını gösterir (EK I),

b) 18’den fazla milletvekili çıkaracak illerin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri olduğu,

c) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin EK (II/A), EK (II/B) ve EK (II/C) sayılı cetvellerde gösterildiği şekilde birden fazla seçim çevresine bölünmesi gerektiği,

yönündekigörüşlerin Kurulumuzca da uygun görüldüğüne,

kararverilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç :

Açıklanan nedenlerle;

1-2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 4 ve 5 inci maddeleri gereğince belirlenecek seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31/12/2012 tarihi itibarıyla resmî olarak ilan edilen ve Başkanlığımıza da gönderilmiş bulunan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2012 nüfus sayım sonuçlarının esas alınmasına,

2- 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 3 ve 4 üncü maddeleri göz önündebulundurularak, milletvekillerinin illere göre dağılımının (EK I) sayılı Cetvelde belirtildiği gibi tespitine,

3-Belirlenen duruma göre (18)'den fazla milletvekili çıkaracak illerin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri olduğuna ve bu illerin EK: (II-A) – (II-B) – (II-C) sayılı cetvellerde gösterildiği şekilde birden fazla seçim çevresine bölünmesi gerektiğinin tespit ve kabulüne,

4- Kararın bir örneğinin ve eki cetvellerin il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine,

5-Karar ve eki cetvellerin Resmî Gazetede yayımlanmasına,

6-Karar özeti ve eki cetvellerin Türkiye Radyo ve Televizyonunda yayınlanmasına,

5/4/2013tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Üye

Üye

Sadi GÜVEN

Turan KARAKAYA

Muharrem COŞKUN

Mehmet KÜRTÜL

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

Nilgün İPEK

Ali KAYA

Halim AŞANER

 

 

 

Üye

Üye

Üye

İlhan HANAĞASI

İbrahim ZENGİN

Zeki YİĞİT

           
 

 

 

EK (I) SAYILI CETVEL

MİLLETVEKİLLERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

 

 

İLİ

:

 

MİLLETVEKİLİ
SAYISI

 

İLİ

:

 

 

MİLLETVEKİLİ

SAYISI

ADANA

14

 

KOCAELİ

 

11

ADIYAMAN

5

 

KONYA

 

14

AFYONKARAHİSAR

5

 

KÜTAHYA

 

5

AĞRI

4

 

MALATYA

 

6

AMASYA

3

 

MANİSA

 

9

ANKARA

32

 

KAHRAMANMARAŞ

 

8

ANTALYA

14

 

MARDİN

 

6

ARTVİN

2

 

MUĞLA

 

6

AYDIN

7

 

MUŞ

 

4

BALIKESİR

8

 

NEVŞEHİR

 

3

BİLECİK

2

 

NİĞDE

 

3

BİNGÖL

3

 

ORDU

 

6

BİTLİS

3

 

RİZE

 

3

BOLU

3

 

SAKARYA

 

7

BURDUR

3

 

SAMSUN

 

9

BURSA

18

 

SİİRT

 

3

ÇANAKKALE

4

 

SİNOP

 

2

ÇANKIRI

2

 

SİVAS

 

5

ÇORUM

4

 

TEKİRDAĞ

 

6

DENİZLİ

7

 

TOKAT

 

5

DİYARBAKIR

11

 

TRABZON

 

6

EDİRNE

3

 

TUNCELİ

 

2

ELAZIĞ

4

 

ŞANLIURFA

 

12

ERZİNCAN

2

 

UŞAK

 

3

ERZURUM

6

 

VAN

 

7

ESKİŞEHİR

6

 

YOZGAT

 

4

GAZİANTEP

12

 

ZONGULDAK

 

5

GİRESUN

4

 

AKSARAY

 

3

GÜMÜŞHANE

2

 

BAYBURT

 

1

HAKKARİ

3

 

KARAMAN

 

2

HATAY

10

 

KIRIKKALE

 

3

ISPARTA

4

 

BATMAN

 

4

MERSİN

11

 

ŞIRNAK

 

4

İSTANBUL

87

 

BARTIN

 

2

İZMİR

26

 

ARDAHAN

 

2

KARS

3

 

IĞDIR

 

2

KASTAMONU

3

 

YALOVA

 

2

KAYSERİ

9

 

KARABÜK

 

2

KIRKLARELİ

3

 

KİLİS

 

2

KIRŞEHİR

2

 

OSMANİYE

 

4

 

 

 

DÜZCE

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

550

 

 

EK (II/A) SAYILI CETVEL

 

İLİ: ANKARAİL NÜFUSU: 4.965.542

 

 

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 32

 

 

 

BİR MİLLETVEKİLİNE DÜŞEN NÜFUS : 155.173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 1 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPSADIĞI İLÇELER

SEÇİM ÇEVRESİ
TOPLAM NÜFUSU

ÇIKARACAĞI
MİLLETVEKİLİ

BİR MİLLETVEKİLİNE

DÜŞEN NÜFUS

 

 

 

2.613.573

 

17

153.739

 

 

 

 

 

 

 

BALA

 

 

 

 

 

 

ÇANKAYA

 

 

 

 

 

 

ETİMESGUT

 

 

 

 

 

 

EVREN

 

 

 

 

 

 

GÖLBAŞI

 

 

 

 

 

 

HAYMANA

 

 

 

 

 

 

MAMAK

 

 

 

 

 

 

POLATLI

 

 

 

 

 

 

SİNCAN

 

 

 

 

 

 

ŞEREFLİKOÇHİSAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 2 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPSADIĞI İLÇELER

SEÇİM ÇEVRESİ
TOPLAM NÜFUSU

ÇIKARACAĞI
MİLLETVEKİLİ

BİR MİLLETVEKİLİNE

DÜŞEN NÜFUS

 

 

 

2.351.969

 

15

156.797

 

 

 

 

 

 

 

AKYURT

 

 

 

 

 

 

ALTINDAĞ

 

 

 

 

 

 

AYAŞ

 

 

 

 

 

 

BEYPAZARI

 

 

 

 

 

 

ÇAMLIDERE

 

 

 

 

 

 

ÇUBUK

 

 

 

 

 

 

ELMADAĞ

 

 

 

 

 

 

GÜDÜL

 

 

 

 

 

 

KALECİK

 

 

 

 

 

 

KAZAN

 

 

 

 

 

 

KEÇİÖREN

 

 

 

 

 

 

KIZILCAHAMAM

 

 

 

 

 

 

NALLIHAN

 

 

 

 

 

 

PURSAKLAR

 

 

 

 

 

 

YENİMAHALLE

 

 

 

 

 

 

 

 

EK (II/B) SAYILI CETVEL

 

İLİ: İSTANBULİL NÜFUSU: 13.854.740

 

 

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 87

 

 

 

BİR MİLLETVEKİLİNE DÜŞEN NÜFUS : 159.249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 1 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPSADIĞI İLÇELER

SEÇİM ÇEVRESİ
TOPLAM NÜFUSU

ÇIKARACAĞI
MİLLETVEKİLİ

BİR MİLLETVEKİLİNE

DÜŞEN NÜFUS

 

 

4.891.309

31

157.784

 

 

 

 

 

 

 

ADALAR

 

 

 

 

 

 

ATAŞEHİR

 

 

 

 

 

 

BEYKOZ

 

 

 

 

 

 

ÇEKMEKÖY

 

 

 

 

 

 

KADIKÖY

 

 

 

 

 

 

KARTAL

 

 

 

 

 

 

MALTEPE

 

 

 

 

 

 

PENDİK

 

 

 

 

 

 

SANCAKTEPE

 

 

 

 

 

 

SULTANBEYLİ

 

 

 

 

 

 

ŞİLE

 

 

 

 

 

 

TUZLA

 

 

 

 

 

 

ÜMRANİYE

 

 

 

 

 

 

ÜSKÜDAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 2 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPSADIĞI İLÇELER

SEÇİM ÇEVRESİ
TOPLAM NÜFUSU

ÇIKARACAĞI
MİLLETVEKİLİ

BİR MİLLETVEKİLİNE

DÜŞEN NÜFUS

 

 

4.248.465

27

157.350

BAYRAMPAŞA

 

 

 

 

 

 

BEŞİKTAŞ

 

 

 

 

 

 

BEYOĞLU

 

 

 

 

 

 

ESENLER

 

 

 

 

 

 

EYÜP

 

 

 

 

 

 

FATİH

 

 

 

 

 

 

GAZİOSMANPAŞA

 

 

 

 

 

 

KAĞITHANE

 

 

 

 

 

 

SARIYER

 

 

 

 

 

 

SULTANGAZİ

 

 

 

 

 

 

ŞİŞLİ

 

 

 

 

 

 

ZEYTİNBURNU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 3 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPSADIĞI İLÇELER

SEÇİM ÇEVRESİ
TOPLAM NÜFUSU

ÇIKARACAĞI
MİLLETVEKİLİ

BİR MİLLETVEKİLİNE

DÜŞEN NÜFUS

 

 

4.714.966

29

162.585

ARNAVUTKÖY

 

 

 

 

 

 

AVCILAR

 

 

 

 

 

 

BAĞCILAR

 

 

 

 

 

 

BAHÇELİEVLER

 

 

 

 

 

 

BAKIRKÖY

 

 

 

 

 

 

BAŞAKŞEHİR

 

 

 

 

 

 

BEYLİKDÜZÜ

 

 

 

 

 

 

BÜYÜKÇEKMECE

 

 

 

 

 

 

ÇATALCA

 

 

 

 

 

 

ESENYURT

 

 

 

 

 

 

GÜNGÖREN

 

 

 

 

 

 

KÜÇÜKÇEKMECE

 

 

 

 

 

 

SİLİVRİ

 

 

 

 

 

 

 

 

EK (II/C) SAYILI CETVEL

 

İLİ: İZMİRİL NÜFUSU: 4.005.459

 

 

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 26

 

 

 

BİR MİLLETVEKİLİNE DÜŞEN NÜFUS : 154.056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 1 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPSADIĞI İLÇELER

SEÇİM ÇEVRESİ
TOPLAM NÜFUSU

ÇIKARACAĞI
MİLLETVEKİLİ

BİR MİLLETVEKİLİNE

DÜŞEN NÜFUS

 

 

1.977.382

13

152.106

 

BALÇOVA

 

 

 

 

 

 

 

BUCA

 

 

 

 

 

 

 

ÇEŞME

 

 

 

 

 

 

 

GAZİEMİR

 

 

 

 

 

 

 

GÜZELBAHÇE

 

 

 

 

 

 

 

KARABAĞLAR

 

 

 

 

 

 

 

KARABURUN

 

 

 

 

 

 

 

KONAK

 

 

 

 

 

 

 

MENDERES

 

 

 

 

 

 

 

NARLIDERE

 

 

 

 

 

 

 

SEFERİHİSAR

 

 

 

 

 

 

 

SELÇUK

 

 

 

 

 

 

 

TORBALI

 

 

 

 

 

 

 

URLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 2 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
 

KAPSADIĞI İLÇELER

SEÇİM ÇEVRESİ
TOPLAM NÜFUSU

ÇIKARACAĞI
MİLLETVEKİLİ

BİR MİLLETVEKİLİNE

DÜŞEN NÜFUS

 

 

2.028.077

13

156.005

ALİAĞA

 

 

 

 

 

 

BAYINDIR

 

 

 

 

 

 

BAYRAKLI

 

 

 

 

 

 

BERGAMA

 

 

 

 

 

 

BEYDAĞ

 

 

 

 

 

 

BORNOVA

 

 

 

 

 

 

ÇİĞLİ

 

 

 

 

 

 

DİKİLİ

 

 

 

 

 

 

FOÇA

 

 

 

 

 

 

KARŞIYAKA

 

 

 

 

 

 

KEMALPAŞA

 

 

 

 

 

 

KINIK

 

 

 

 

 

 

KİRAZ

 

 

 

 

 

 

MENEMEN

 

 

 

 

 

 

ÖDEMİŞ

 

 

 

 

 

 

TİRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Articles

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

1,465BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
18AboneAbone Ol

Çok Okunanlar