16 Temmuz 2024 Sal

Akkuşlular Vakfı yada Akkuş Dernekleri Birliği

Ülke ve Yurt Dışındaki Akkuşluları da yakından ilgilendiren Akkuşlular Vakfı yada Akkuş Dernekler Birliği kurulması konusunda her Akkuşludan görüş beklenmektedir. Yardım Beklenmektedir.

 

AKKUŞLULAR VAKFI  yada AKKUŞ DERNEKLER BİRLİĞİ

 

 

 

Akkuşlular için çok gerekli olan bu iki oluşumdan birini, buraya bir daha silmemek üzere kazıyarak yazıyoruz. Her Akkuşlunun ve Akkuş ile Akkuşluları sevenlerin bu konuda çalışmalar yapmalarını ve bu oluşumlardan birinin nasıl yapılacağı hususlarında düşüncelerini yazmalarını bekliyoruz. Bu çalışmayı hep beraber yapacağız. (Ordu Valiliği, Akkuş Kaymakamlığı, Akkuş Belediyesi, belde Belediyeleri, Muhtarlarımız, Derneklerimiz, İnternet Siteleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Odalar, Esnaf Kooperatifleri, Ziraat Odası, Tarımsal Kooperatifler, İlçemizdeki Kamu Kurumları, Akkuşlu Milletvekili Mustafa HAMARAT ile tüm Ordu Milletvekilleri, Ordulu Bakanlarımız, İl ve İlçe tüm Siyasi Parti Teşkilatları, Esnaflarımız, İşçilerimiz, Köylülerimiz ve her Akkuşlunun düşüncelerini bekliyoruz. Maddi ve manevi desteklerini bekliyoruz. Bir konunun daha bilinmesini istiyoruz, herkes iyi bilmeli ki Gurbetteki Akkuşlular olmadan, Akkuş ilçesi için yapılan çalışmalar çok fazla ilerleyemez ise, Akkuş olmadan ve Akkuş desteği olmadan gurbetteki Akkuşlularında oluşumları çok fazla ilerleyemez. Et kemikten ayrılamaz ise Akkuş İlçesinde Yaşayan İnsanlarımız ile İlçe dışında yaşayan Akkuşlular da birbirinden ayrılamaz. Birliktelik olduğu anda başarıya ulaşılabilinir. Şimdiye kadar hep böyle düşündük. Bir çok başarılı çalışmalar oldu. Bu başarılı çalışmalara yenisini katmak için Akkuşlular Vakfı yada Akkuş Dernekleri Birliği için el ele verelim.

 

 

ORDULULAR BİRLİĞİ HİZMET VAKFININ VAKIF SENEDİ ÖRNEĞİ

Vakıf Senedi
BİRİNCİ BÖLÜM
VAKIFIN ADI ve UNVANI, MERKEZİ, ADRESİ
VAKIFIN ADI ve ÜNVANI
Madde 1.Vakıfın adı ORDU VE İLÇELERİ KÜLTÜR, EĞİTİM TANITMA HİZMET VE SOSYAL DAYANIŞMA VAKFIDIR. Resmi Senet’te yazılı “VAKIF” kelimesinden ORDULULAR BİRLİĞİ HİZMET5 VAKFI anlaşılır
VAKIFIN MERKEZİ
Madde 2.Vakıfın merkezi İstanbul’dur.Vakıfın, yurt içinde ve yurt dışında şube, temsilcilik ve bürolar açabilir.
VAKIFIN ADRESİ
Madde 3 – Vakıf kendi mülküne kavuşuncaya kadar adres değiştirebilir. Mevcut adresi İzzetpaşa Çiftliği Mah.Mandıra sok. No:9 Şişli / İstanbul
VAKIFIN HUKUKİ DURUMU
Ordulular Birliği Hizmet Vakfı kendi idare heyetinden başka hiçbir yere bağlı olmayan ancak 903 sayılı kanun ile belirtilen teftiş makamının denetimine tabi olan muhtar ve tüzel kişiliği haiz bir kurumdur
İKİNCİ BÖLÜM
VAKIFIN AMACI, ÇALIŞMA KONULARI VE ETKİNLİKLERİ, TASARRUFLARI
VAKIFIN AMACI
Madde 4.ORDU VE ORDULULARIN mevcut ve gelecekteki iktisadi, doğal, kültürel ve tarihi kaynakların değerlendirilerek korunması, geliştirilmesi, kalkınma ve eğitim sorunlarının araştırılması, amaca uygun raporlar hazırlanarak çözüm yollarının ilgili kurum ve kuruluşlara önerilmesi, gereken iktisadi ve sosyal kurum ve işletmelerinin kurulması ve işletilmesi, özgün ORDU ve İlçelerinin sevgisi ve Ordululuk bilincinin geliştirilmesi, Eğitim ve spor tesislerinin kurulması ve işletilmesi, Vakıfın amaçlarına konu değerlerin ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtılmasıdır.
VAKIFIN ÇALIŞMA KONULARI VE ETKİNLIKLERİ
Madde 5.ORDU ve ORDULULARIN ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık, turizm, tanıtım ve çevre sorunlarını araştırmak ve çözüm yolları bulmak için:
a)Bilimsel araştırmalar yapmak.
b)Seminerler, konferanslar, toplantılar, eğitici- öğretici kurslar düzenlemek, başka kişi ve kuruluşlarca düzenlenecek her türlü toplantılara temsilci göndermek suretiyle katılmak.
c)Yasalar çerçevesinde her türlü eğitim – öğretim ve kültürel tesisleri, kreş, yurt, pansiyon, sağlık merkezi özel hastaneler kurmak ve işletmek.
d)Yurt içinde ve yurt dışında ORDULU öğrencilere burs vermek.
e)Vakıfın amacına uygun yayın ve reklam yapmak ve yaptırmak. Dergi, gazete, kitaplar yayınlamak.
f)Dinlenme ve sosyal içerikli tesisler, turistik ve sportif tesisler kurmak ve işletmek.
g)ORDU’ da ve ORDULULAR arasında sporu teşvik etmek, turnuvalar düzenlemek, ödüller vermek.
h)Vakıfa gelir sağlamak amacı ile çeşitli ticari, sınai, ve zirai şirketler ile kamu ortaklıklarının hisse senetlerini, ortaklık paylarını satın almak, iştirak etmek, ticari şirketler kurmak.
I)ORDU ve ilçelerinin folklor, kültür, turizm, el sanatları ve sosyal faaliyetlerini araştırmak, tanıtmak ve pazarlamak.
j)ORDU ve ilçelerinin tanıtımı için yapılan panayırlar, şenlikler ve festivaller desteklemek, bizzat katılmak, toplantılar, paneller düzenlemek.
k)Ordu’nun doğal ve tarihi değerlerini tanıtmak, yaylalarını, ormanlarını tarihi eserlerini korumak ve turizme kazandırmak için faaliyetlerde bulunmak.
l)Köyden kente, ORDUDAN başka illere göçü önlemek için inceleme, araştırma yapmak ve yaptırmak. Bu konuda çözüm önerileri hazırlayarak ilgili mercilere sunmak ve sonucunu takip etmek.
m)Yurt içi ve yurt dışında bulunan ORDULULARIN maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması için genel ve yerel kamu kurum ve kuruluşları ile vakıfın amaçları doğrultusunda faaliyet ve temaslarda bulunmak.
n)Vakfa ve bağlı birimlerine önemli hizmetleri geçenlere, önemli bağışta bulunanlara ödüller vermek, onur listesine almak.
o)Yasalar çerçevesinde taşınır, taşınmaz mal varlığına; bağış, vasiyet, sair ölümüne bağlı sebepler ve tasarruflar yolu ile veya satın alma, kiralama suretiyle sahip ve kullanmak. Sahip olduklarını satma, gelirlerini ve kararlarını tahsil ve sarf etme, mal varlığına dahil bir veya birden fazla taşınır veya taşınmazı veya gelirlerini bir veya birçok yatırımlarda kullanma, gerektiğinde ödünç alma veya verme, vakıf amaçlarının bir veya birkaçını veya tamamını gerçekleştirmek için faydalı ve lüzumlu bilcümle, teşebbüs, tasarruf, temellük ve işlemleri, sözleşmeler, sözleşmeleri Medeni Kanun’un 46. maddesinde belirtildiği üzere yerine getirmek.
p)Vakıfın çalışmaları, etkinlikleri ve işlemlerinin faaliyetlerinden dolayı vergi muafiyeti talep etmek ve almak.
VAKIFIN TASARRUFLARI
Madde 6.Yasal izinler alınmak suretiyle vakıf amaçlarını ve çalışma konularını hayata geçirmek, kolaylaştırmak, mali kaynak sağlamak için, miktar ve değerine bakılmaksızın taşınır ve taşınmaz mallara, nakil araçlarına doğrudan veya tahsis, bağış, ölüme bağlı şartlı veya şartsız tasarruflara sahip olmaya, satın alma, kiralama, kullanma, satama, kiraya verme, devir veya refah etmeye, gelir, faiz ve her türlü karları tahsil etmeye, sarfa, gelirleri yatırımlarda kullanmaya, idare ve tasarrufa, şirketlerin hisse, kupon, kupür, obligasyonlarını ve intifa senetlerini almaya, saklamaya, satmaya gelirlerini tahsile, nakil araçları, menkul ve gayrimenkul veya nakitle şirketler kurmaya, kurulmuş olanlara işti ve ipotek etmeye, çözmeye, banka kefaletlerini kabule ve redde, ödünç para almaya, intifa sükuna, şufa, takas, izale-i şuyu haklarını kullanmaya, sulh olmaya, fergah etmeye, müzayedelere, ihalelere iştirak etmeye, pey sürmeye, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri yapmaya, mali ve iktisadi işletmeler kurmaya, teşvik etmeye, teşvikleri kullanmaya, vakit için gerekli malları ihale, maafiyetlerden yararlanmaya, gümrük işlemlerini yapmaya, çeşitli fon ve kurumlardan yardım talep etmeye, kullanmaya, benzer amaçlı kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmaya vakıf yetkilidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VAKIFIN ÖZVARLIĞI, GİDERLERİ, ÖZVARLIĞININ ARTTIRILMASI
VAKIFIN ÖZVARLIĞI
Madde 8.Vakıfın kuruluşundaki öz varlığı kurucu üyeler tarafından tahsis edilen 250.000.000 TL sidir.
VAKIFIN GELİRLERİ
Madde 9.Vakıf Ana Senedi’nin 6. maddesi çerçevesinde miktar ve değeri sınırsız olarak satın alma, tahsis, bağış, ölümüne bağlı şartlı veya şartsız tasarruf yolu ile edinilen nakit, taşınır veya taşınmaz mallar, nakil araçları, vakıf tarafından kurulan veya iştiraki bulunan şirket hisseleri, kar payları, intifa sukne hakları, yasa ve mevzuata uygun her türlü gelir  kalemleri vakıfın gelirlerini oluşturur.
ÖZVARLIĞININ ARTTIRILMASI
Madde10.Vakıfın öz varlığı azaltılmaz. Vakıfın çalışma konuları, etkinlikleri veya tasarrufları sonucu elde edilen gelirlerin bir bölümünün vakıfın öz varlığına eklenmesine Yönetim Kurulu karar verebilir.
 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
VAKIFIN ÜYELİĞİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
VAKIFIN ÜYELİĞİ
Madde 11.Vakıfın, Kurucu Asil Üyelik, Sonradan Kazanılan Asil Üyelik ve Onur Üyeliği olmak üzere üç grup üyeliği vardır.
KURUCU ASİL ÜYELİK
Madde 12.Vakıfın kuruluş belgelerine ekli 1/A nolu listedeki gerçek kişilerle 1/B nolu listede yazılı tüzel kişiler vakıfın kurucu asil üyeleridir.
SONRADAN KAZANILAN ASİL ÜYELİK
Madde 13.Vakıfın üyeliğine engel durumu bulunmayan, vakfın amaçları uğruna yararı umulan, en az iki vakıf asil üyesinin teklif ettiği gerçek veya kuruluş statüsü izin verdiği taktirde tüzel kişiler Yönetim Kurulu kararı ile vakıf asil üyeliğini kazandırır. Adı geçen üyeler, vakfa 1 adet Cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası’nı vakfa tahsis etmek zorundadır. Bu üyeler taahhütlerini herhalde, takip eden ilk Genel Kurul Toplantısı’nda 3 gün önce yerine getirmek zorundadır. Yönetim Kurulu, üyeliğe müracaatta bulunan kişilerin dilekçelerini takip eden ilk Yönetim Kurulu Toplantısı’nda görüşmek ve karara bağlar, kabul veya red kararını ilgili kişiye yazılı olarak bildirir.
ONUR ÜYELİĞİ
Madde 14.Vakıf kuruluş belgelerine ekli 2 nolu listede yazılı gerçek, tüzel kişiler ile makam sahipleri vakfın onur üyesidir. Sonradan vakfa önemli yararlar sağlayan gerçek veya tüzel kişiler veya makam sahiplerine de Genel Kurul kararı ile Onur üyeliği payesi verilebilir.Makam sahiplerinin görevleri sona erdiğinde, yarar umulursa bu kişilerin onur üyeliklerinin devamına Genel Kurul karar verebilir. Onur üyeliği manevidir.
VAKIF ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ
Madde 15.Vakıf üyeliği (kurucu asil üyelik, sonradan kazanılan asil üyelik) aşağıdaki hallerde sona erer.
a)Vakıf amaçlarına aykırı hareket eden veya yüz kızartıcı suç işleyen üyelerin üyeliklerine Yönetim Kurulu’nun 2/3 çoğunluğu ile üyeliği askıya alınır veya Genel Kurul Toplantı salt çoğunluğu ile son verilebilir.
b)Vakfa taahhüt ve tahsis ettiği meblağı 13. madde hükümlerince yerine getirmeyen üyelerin, vakfa tahsis ettiği her yıl için bir adet Cumhuriyet Altını karşılığı meblağları takip eden ilk Genel Kurul’dan 3 gün öncesine kadar ödemeyen üyelerin üyelikleri kendiliğinden düşer. Yönetim kurulu taahhüdünü yerine getirmeyen üyelere bu taahhütlerini yerine getirmeleri için Genel Kurul’a çağrı mektubu ile birlikte ayrıca bir yazı gönderir.
c)Gerçek asil üyelerden vefat edenler veya kısıtlananların kanuni mirasçıları, üyenin vefatı veya kısıtlılık altına alınışını takip eden 6 ay içinde, alınan üyeyi kimin temsil edeceğini resmi belge ile Vakıf Genel Sekreterliği’ne bildirirler. Vefat eden üye, sağlığında usulüne uygun vasiyetname düzenleyerek notere veya vakfa tevdii etmişse, temsile vasiyetnamede yazılı kişi yetkilidir. Bu fıkrada yazılı usul hükümleri 6 ay içinde yerine getirilmezse anılan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.
Madde 16.Vakıfın üyeliği sona eren üyenin Genel Kurul’da oy hakkı yoktur. Yönetim Kurulu, vakıf üyeliğini yitirenlerin listesini düzenleyerek Genel Kurul’un bilgisine sunar.
 BEŞİNCİ BÖLÜM
VAKIF ORGANLARI
GENEL KURUL, YÖNETİM KURULU, DENETLEME KURULU, DİSİPLİN KURULU, DANIŞMA KURULU
GENEL KURUL
Madde 17.Genel Kurulunun oluşumu ve toplantıya çağrı şekli Vakıfın en iyi yetkili organı olan Genel Kurul vakıf asil üyelerinden oluşur. Genel Kurulu Vakıf Başkanı açar. Mümkün olmazsa Başkan Yardımcılarından biri veya Genel Sekreter açar. Olağan Genel Kurulu’nun çağrısı üzerine 2 yılda bir toplanır. Genel Kurul’un toplantı günü ve yeri ile ilgili çağrı tüm asil üyelere taahhütlü mektupla yapılır. Gerekirse gazete ilanı da yapılabilir.
Madde 18.Olağanüstü Genel Kurul. Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2/3 çoğunluğu veya Genel Kurul üyelerinin 3/5 çoğunluğu ile toplantıya çağrılabilir. Genel Kurul üyelerinin olağanüstü toplantı çağrısına Yönetim Kurulu uymak zorundadır. Denetleme Kurulu’nun 3/5’i gerekçe gösterme suretiyle mahkeme kararı ile.
Madde 19.Genel Kurul Toplantı Yer Sayısı.Genel Kurul, oy hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde, ikinci toplantıda 12.maddede sözü edilen 1/B listede yazılı asil üyeler hesaba katılmaz.
Madde 20.Genel Kurul Divanın Oluşumu, Genel Kurul’a katılan asil üyeler kendi arasından veya konuk olarak katılanlardan bir Divan Başkanı, bir Başkan Vekili, iki yazman yerine seçer. Görüşmeler, kararlar yazmanlar tarafından tutanağa geçirilir. Divan üyeleri tarafından imzaların. Divanın görevi toplantı sonunda tutanakların Yönetim Kurulu’na teslimi, Yönetim kurulu o toplantıda seçilmişse, Yönetim Kurulu üyelerinin mazbatalarının verilmesi ile sona erer.
Madde 21.Genel Kurul’da Oy Hakkı. Vakıf asil üyelerinin Genel Kurul’da oy hakkı vardır. Onur üyelerinin oy hakkı yoktur. Ancak, vakıf asil üyeleri kendisi ile  ilgili konularda oy kullanamaz. Genel Kurul’a katılamayan vakıf asil üyeleri, toplantıya katılan asil üyelerden birine vekalet vererek oy hakkını kullanabilir. Ancak, her asil üye vekaletten en çok iki oy kullanabilir. Vekalet şekle tabi değildir. Vekalet noterden verilir.
Madde 22.Organların Seçiminde Şekil. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu, Danışma Kurulu üyeliklerine aday olan tek liste halinde seçime girebilir. Kurallardan birine bireysel olarak aday olmak mümkündür. Seçimler gizli oy açık tasnifle yapılır. Seçimlere tek liste katıldığı durumlarda Genel Kurul açık oylamaya karar verebilir.
Madde 23.Karar Yeter sayıları. Vakıf Ana Senedi’ndeki gerekli değişiklikler için vakıf asil üyelerinin 2/3 çoğunluğunun oyu gerekir. Yasaların emredici hükümlerine aykırılık durumlarında veya yasa ve mevzuatlarındaki değişikliklere Ana Senedin uygunluğu konularında veya Genel Kurul toplantı çoğunluğu ile karar verilebilir. Kararlarda oyların eşitliği durumunda, oy hakkı bulunması halinde Divan Başkanı’nın oyu iki oy sayılır.
Madde 24.Genel Kurulun Yetki ve Görevleri.
a)Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Danışman Kurulu üyelerini seçmek, gerektiğinde kısmen veya tamamen görevden almak.
b)Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nu ibra etmek, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu raporlarını kabul veya reddetmek.
c)Vakıfın amaç ve faaliyetlerinin en iyi biçimde gerçekleştirilmesi için gereken birim ve kadroları, Yönetim Kurulu’nun teklifi ile kurmak veya kaldırmak.
d)Vakıfın çalışma ve gerçekleşme programlarını ve bu programlar hakkındaki teklifleri tetkik, kabul veya reddetmek.
e)Yıllık bütçe, kadro cetveli, bilanço, gelir-gider hesabını kabul veya reddetmek.
f)Hak ve menfaatlerini halleder olan üyelerin itirazlarını son mercii olarak karara bağlamak.
g)Yasaların ve Vakıf Senedi’nin verdiği diğer bütün yetkileri kullanmak.
  YÖNETİM KURULU
Madde 25.Genel Kurul tarafından 2 yıl içinde seçilen 9asil 9 yedek üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri mazbatalarını aldıktan sonra, kendi aralarında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir de Sayman seçer. Diğer Başkan Yardımcısını Vakıf Başkanı seçer.
Madde 26.Yönetim Kutulu toplantılarına Başkan, olmaması halinde görevlendireceği Başkan Yardımcısı, olmaması halinde sırasıyla en yaşlı Başkan Yardımcısı, diğer Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter Başkanlık eder.
Madde 27.Yönetim Kurulu, vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli bütün işleri yapmakla görevli olup, vakıfı temsile yetkilidir. Vakıfı kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Vakıf Ana Senedi hükümlerine uygun olarak idare etmekle sorumludur. Vakıfın tüm icrai ve idari işleri konusunda Yönetim Kurulu görevli ve yetkili olup, bu işlerin yapılmasında gösterilen ihmal, savsaklarına, kast gibi davranışlardan dolayı Genel Kurula karşı sorumludur.
DENETLEME KURULU
Madde 28.Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasından veya çoğunluğu Genel Kurul üyesi olmak kaydı ile dışarıdan 3 asil 3 yedek üye Denetleme kurulu üyesi olarak seçilir. Yılda en az bir kez vakıf gelir-giderlerini, mali kayıtlarını inceler, görüş ve tavsiyelerini Yönetim Kuruluna, iki yılın sonunda ise Genel Kurul’a rapor halinde sunar. Denetleme Kurulu’na yeniden seçilmek mümkündür. Ancak Genel Kurul’ca ibra edilmesi şarttır.
DİSİPLİN KURULU
Madde 29.Genel Kurul üyelerinin kendi aralarında seçtikleri 3 asil 3 yedek üyelerden oluşur. Disiplin Kurulu üyeleri kendi aralarından bir Başkan, bir Raportör seçer. Görev süresi 2 yıldır. Disiplin Kurulu vakıfın menfaat ve amaçlarına aykırı fiil ve davranışlarda bulunan üyelerle ilgili tahkikat ve inceleme yapar. İhtar, görevden veya üyelikten geçici veya sürekli uzaklaştırma kararları verebilir. Kararlar 2/3 çoğunlukta verilir ve verilen kararlar Yönetim Kurulu’na bildirilir. Bu kararlar Genel Kurul’un onayı ile kesinleşir. Disiplin Kurulu üyeleri Genel Kurul’unda bu kararların oylanmasında oy kullanmazlar.
DANIŞMA (İstişare) KURULU
Madde 30.Vakıf üyesi olma zorunluluğu yoktur. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üye sayısından fazla olmamak kaydı ile gerek görüldüğünde vakıf üyeleri arasından veya dışardan Danışman Kurulu’na üye seçilebilir. Danışman Kurulu, vakıf amaç ve konuları hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak Yönetim Kurulu’na tavsiye ve tekliflerde bulunur. Her yıl Aralık ayında toplanarak yıllık çalışmalarını bir rapor halinde getirir ve Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim Kurulu Ocak ayı içinde yapacağı toplantıya Danışman Kurulu üyelerini de çağırarak ortak bir değerlendirme yapar. Danışman Kurulu toplantılarını salt çoğunlukta yapar., kararlarını da katılanların çoğunluğu ile alır.

Not: Vakıf Senedi Ordulular Vakfı İnternet Sitesinden Alınmıştır. Örnek için alınmıştır.

 

Related Articles

3 YORUMLAR

  1. allahın selamı ve bereketi üzerimize olsun.değerli site yönetimi insanların fikirleri daim güzeldir daha doğrusu fikirler güzeldir bizim düşüncemize uyar uymaz orası tartışılır ama herkesin fikri güzeldir bize zıt yönde olsada güzeldir sonuçta en güzel varlık olan düşüncenin harekete geçmesi sağlanıyo.çok muhteşem bi fikir ortaya atmışsınız ama içi boş (BANA GÖRE TABİİ) örnek güzel ama ordulular ı ile akkuşluları kıyaslamak mümkün değil altını çizerek söylüyorum BU GÜN İTİBARI İLE DEĞİL YARINA ALLAH KERİM .çünkü kaç tane köyün derneği var veyada derneklerden haberi var daha birçok neden sayılamayacak kadar. ama buna rağmen derseniz ki vakıflaşmaya gidelim ilk önce gerçeklerimizi görelim daha sonra ilçemizin değerli büyüklerinin de katılımı ile bi istişare heyeti kuralım ya allah deyip yola çıkalım ama yola çıkarken muhakkak her köyden en az 3 KİŞİLİK Bİ KATILIMLA İSTİŞARE HEYETİ DESTEKLENİRSE İNANIN AKKUŞ İÇİNDE BULUNMUŞ OLDUĞU STRATEJİK KONUMU İTİ BARİ İLE inancım o dur ki olması gereken yere gelir.saygılarımla GALİP KARAYİĞİT İSTANBUL/ BAHÇELİEVLER ŞİRİNEVLER MAHALLESİ MUHTAR ADAYI.

  2. Böyle bir çatıya gerçektenten çok ihtiyaç vardı ama kapsamlı olmasından yanayım.
    Bu tür birliktelikten daha çok sosyal ihtiyaç ve günümüz ekomomisine dayalı yardım istiyorum ilk kurulaçak şey bir kredi alıp ödeye bileçeğimiz bir yardımlaşma ve dayanışma vakfı olsun ki hem üye hemde üye olmaya özenti olsun
    Her ilde bir temsilcilik kurulmasından yanayım
    Bizlerin üye işlemleri hizlandırılmalı
    Herkes için hayırlı olaçağına inanıyorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

1,465BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
19AboneAbone Ol

Çok Okunanlar