30 Eylül 2023 Cts

Seçim Döneminde Aday Listeleri ve Seçmen Listeleri Ne Zaman Açıklanacak? Yüksek Seçim Kurulu 1 Ocak 2014 Gününden 30 Mart Gününe Kadar Gün ve Gün Hangi Seçim Çalışmalarının Yapılacağını Açıkladı

Her Seçmenin Bu Haberi Okumasında Fayda Olacaktır

Seçim Döneminde

Aday Listeleri ve Seçmen Listeleri

Ne Zaman Açıklanacak?

Yüksek Seçim Kurulu

1 Ocak 2014 Gününden 30 Mart Gününe Kadar

Gün ve Gün Hangi Seçim Çalışmalarının Yapılacağını Açıkladı

 

30 MART 2014 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN

MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİNDE UYGULANACAK

 

S E Ç İ M  T A K V İ M İ

 

NOT:

 

1-İlgili kanunlarda öngörülen bazı süreler, Anayasa ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak kısaltılmıştır (298/Ek 4),

 

2- Bu takvimde geçen “siyasi partiler” kavramından, Yüksek Seçim Kurulunca seçime katılabilecekleri ilan olunan siyasi partiler anlaşılır.

 

3- Takvimde son günü gösterilen süreler aksine bir açıklama yoksa, belirtilen  gün saat 17.00’de  sona erer.

 

4- Seçim takviminin kesintisiz uygulanması gerekmekte olup, resmî tatil günleri de seçim takvimi açısından normal çalışma günleri gibi değerlendirilir.

 

5- Seçime katılabilecek siyasi partilerin ilçede teşkilatı bulunmaması halinde bu takvime göre ilçe seçim kurulunca yapılacak bildirimler ve yazışmalar siyasi partinin il başkanlığı, il’de de teşkilatı olmadığı takdirde ilgili siyasi partinin genel başkanlığı ile yapılır.

 

6- 298 sayılı Kanun'un 87. maddesi gereğince, sandık seçmen listesinde yazılı seçmenin kimliği, nüfus hüviyet cüzdanı veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş  ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resmî belgelerle belirlenir (Hangi resmî belgelerin kimlik belirlenmesinde kabul edileceği, Yüksek Seçim Kurulunca seçimlerin başlangıcında tespit ve ilan edilir.). Şu kadar ki, belediyeler ile köy ve mahalle muhtarlıklarınca tanzim ve tasdik edilen kimlik belgeleri bu maddenin uygulanmasında geçerli değildir.

 

 

1 Ocak 2014

ÇARŞAMBA

 

SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ (2972/8).

2 Ocak 2014

PERŞEMBE

 

1-Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin parametrelerin SEÇSİS’ten tanımlanması,

 

2-Seçime katılabilecek siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulunca ilanı (298/14-11).

 

3 Ocak 2014

CUMA

 

1-Siyasi partilerden mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usül ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin istenmesi (2820/37; 2972/10-e),

 

2-Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanması,

 

3-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların kimlik belgelerini içeren listelerin Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS’e girilmeye başlanması ve listelerin düzenlenmesi.

 

10 Ocak 2014

CUMA

 

 

1-Siyasi partilerin, mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin son günü (Saat 17.00) (2820/37; 2972/10-e),

 

2-Muhtarlık bölgesi askı listelerinin (Saat 08.00),

 

3-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin (Saat 08.00),

güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve itirazların başlaması,

 

4- Yüksek Seçim Kurulunun portal adresi olan www.ysk.gov.tr  de bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanması,

 

5– Muhtarlık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, siyasi partilerin ilçe başkanlarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi (298/39).

 

11 Ocak 2014

CUMARTESİ

 

1-Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacaklarının Yüksek Seçim Kurulunca ilgili ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak üzere il seçim kurullarına bildirilmesi,

 

2-Siyasi partilerden hangilerinin, hangi seçim çevrelerinde önseçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacaklarının ve siyasi parti üye listelerinin, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin Yüksek Seçim Kurulunca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi (2820/42),

 

3-Önseçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması (Önseçim ilçe seçim kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu siyasi partilere hatırlatılacaktır.), (2820/41).

 

12 Ocak 2014 PAZAR

 

Siyasi partilerin, önseçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin önseçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanması (2820/42).

 

13 Ocak 2014 PAZARTESİ

 

Önseçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye kayıt defterlerinin önseçim ilçe seçim kurullarınca istenilmeye başlanılması.

 

15 Ocak 2014 ÇARŞAMBA

 

1-Önseçim İlçe Seçim Kurulu oluşturulması çalışmalarının bitirilmesi ve kurullarda görev alanlara tebligatların yapılması (2820/41),

 

2-Önseçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partiler üye listelerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin son günü ve bu hususun Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi (2820/42),

 

3-Önseçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye kayıt defterlerini önseçim ilçe seçim kurullarına vermelerinin son günü.

 

20 Ocak 2014 PAZARTESİ

 

Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermelerinin son günü (Siyasi partilerin bu listeleri dört nüsha olarak hazırlayıp vermeleri gereklidir.),

(2820/42-6).

 

21 Ocak 2014

SALI

 

1-Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak çekilecek kura tarih ve yerinin Yüksek Seçim Kurulunca siyasi partilere bildirilmesi,

 

2-Siyasi partilerden, kuraya katılacak temsilci adlarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin istenmesi.

 

23 Ocak 2014 PERŞEMBE

 

1-Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,

 

2-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin

askıdan indirilmesi ve itirazların sonu (Saat 17.00), (298/40),

 

3-  www.ysk.gov.tr’de bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasının sonu.

 

25 Ocak 2014 CUMARTESİ

 

1-Muhtarlık bölgesi askı listelerine,

 

2-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerine,

yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü (Saat 17.00),

 

27 Ocak 2014 PAZARTESİ

 

1-Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi ve ilanı  (2972/18-b),

 

2-Siyasi partilerin;

   a) Önseçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listelerin,

   b) Önseçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listelerin,

askıya çıkarılması (Saat 08.00), (2820/42-7),

 

3-Önseçim – aday yoklaması seçmen listelerine yapılacak itirazların başlaması.

 

29 Ocak 2014 ÇARŞAMBA

 

1- Önseçim – aday yoklaması seçmen listelerinin askıdan indirilmesi ve bu listelere karşı yapılacak itirazların son günü (2820/42-7),

 

2- Önseçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması (Bildirilecek partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu siyasi partilere hatırlatılacaktır.), (2820/41).

 

31 Ocak 2014 CUMA

 

1a) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle nüfus müdürlüklerinden alınacak nüfus sayısına göre, il seçim kurullarınca (2013 mali yılı sonuna kadar yeni kurulmuş ilçe ve belediyeler dâhil) belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayılarının, seçim çevrelerine göre tespiti,

 

     b) Tespit edilen üye sayılarının il seçim kurullarınca ilgili ilçe seçim kurullarına bildirilmesi,

 

c)  İl seçim kurullarınca bildirilen belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayılarının ilçe seçim kurullarınca ilanı (2972/5, 7).

 

2-Önseçim – aday yoklaması seçmen listelerine karşı yapılan itirazların önseçim ilçe seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanmasının son günü (2820/42-son),

 

3-Önseçim – aday yoklaması seçmen listelerinin kesinleşmesi,

 

4-Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve yazımı tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlanması (İtiraz üzerine listeden çıkartılanlara ait olanlar iptal edilmek kaydı ile), (2820/42-7),

 

5-Siyasi partilerin aday adayı listelerini;

 

   a) Büyükşehir belediye başkanı seçimi ile ilgili olanlarını il seçim kurullarına,

 

   b) Belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimi ile ilgili olanlarını ise önseçim ilçe seçim kurullarına,

 

   Alındı belgesi karşılığında vermelerinin son günü (2820/40-6),

 

6-a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden başlamak üzere ve askı süresi içinde gerçekleşen  tüm değişiklikleri içeren sandık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi,

 

     b) İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden başlamak üzere ve askı süresi içinde gerçekleşen seçmenlere ait bilgi değişikliklerini ihtiva eden listenin elektronik ortamda veya çıktı alınmak suretiyle alındı belgesi karşılığında siyasi partilere verilmesi,

 

ve bu listelere itirazların başlaması (298/42, 123), (Saat 08.00).

 

1 Şubat 2014 CUMARTESİ

 

Sandık bölgesi askı listelerine yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00).

 

3 Şubat 2014 PAZARTESİ

 

1-Önseçim sandık kurullarının oluşumunun tamamlanması ve bu oluşumda görev alanlara bildirim yapılması,

 

 

2-Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde önseçime ya da aday yoklamasına katılacaklarının;

 

   a) Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi ile ilgili olarak il seçim kurullarınca,

   b) Belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimleriyle ilgili olarak ilçe seçim kurullarınca,

ilanı (2820/41-son).   

 

3-Sandık bölgesi askı listelerine yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü (Saat 17.00).

 

6 Şubat 2014

PERŞEMBE

 

Önseçim ya da aday yoklaması yapacak siyasi partilerin, aday adayları listelerini ve bunlarla ilgili oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim etmelerinin son günü (2820/46-1).

 

7 Şubat 2014

CUMA

 

1-Önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, önseçim ya da aday yoklaması oy pusulalarının ve zarflarının mühürlenmesi (2820/46-1),

 

2- Sandık bölgesi askı listelerindeki değişikliklerin işlenerek seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi,

 

3-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından yeniden istenilen ikinci listeyle karşılaştırılarak, değişikliklerin SEÇSİS'e işlenmesine başlanılması.

 

8 Şubat 2014

CUMARTESİ

 

Önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, önseçim sandık kurulları başkanlarına gerekli seçim araç ve gereçlerinin teslimi ve önseçim sandık kurulları başkanlarının göreve hazır duruma getirilmeleri.

 

9 Şubat 2014

PAZAR

 

1-ÖN SEÇİM – ADAY YOKLAMASI,

 

2-Önseçim sandık kurullarının sayım – döküm işlemlerini tamamlamaları, düzenleyecekleri tutanakları ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına iletmeleri ve önseçim ilçe seçim kurullarının da ilçe birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri,

 

3-Büyükşehir belediye başkan adaylığı için;

 

a) Önseçim ilçe seçim kurulu tutanaklarının il seçim kurullarına iletilmesi,

 

b) Önseçim ilçe seçim kurulu tutanaklarının il seçim kurulunda birleştirilmesi,

 

4-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen ikinci listeyle karşılaştırılarak, değişikliklerin SEÇSİS'e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya çıkarılması.

 

 

 

10 Şubat 2014

PAZARTESİ

 

Önseçim sonuçlarının ilgili siyasi partilere ve ilgililere bildirilmesi (2820/48, 51-1).

 

11 Şubat 2014

SALI

 

1- Sandık atamalarının yapılması,

 

2-Önseçim sandık kurulu tutanaklarına veya kararlarına karşı önseçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat 15.00’e kadar), (298/128-2; 2820/50),

 

3-Önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı yapılacak itiraz ve şikayetler ile büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanağına karşı il seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (298/129).

 

13 Şubat 2014

PERŞEMBE

 

1-Önseçim ilçe seçim kurullarına yapılmış itiraz ve şikayetlerin kesin olarak karara bağlanmasının son günü,

 

2-İl seçim kurullarına büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanağına karşı yapılan şikayetler ile il seçim kurullarının büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanaklarına karşı yapılmış itirazların kesin olarak karara bağlanmasının son günü.

 

14 Şubat 2014

CUMA

 

İl seçim kurullarının büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanaklarına yönelik itirazlarla ilgili verdiği kararlara karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü (2972/36; 298/125).

 

15 Şubat 2014

CUMARTESİ

 

1-Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlaması ve bu kararların il seçim kurullarına bildirilmesi,

 

2-İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara başlanması (Matbaa ile anlaşma vb.).

 

16 Şubat 2014 PAZAR

 

 Önseçimle belirlenen aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da Yüksek Seçim Kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar veya istifalar sonucu meydana gelen eksilmelerin seçim kurullarınca tamamlanması (2820/51).

 

17 Şubat 2014 PAZARTESİ

 

1-İl seçim kurullarınca, önseçimle belirlenen büyükşehir belediye başkan adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneğinin ilgili siyasi parti il başkanlıklarına,

 

2-İlçe seçim kurullarınca, önseçim sonucu belirlenen belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyesi adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneğinin ilgili siyasi parti ilçe başkanlıklarına,

 

Alındı belgesi karşılığında teslim edilmesi.

 

 

 

18 Şubat 2014

SALI

 

1- Sandık kurulu oluşum çalışmalarına başlanılması (298/21, 22, 23, 24-1),

 

2-Siyasi parti ilçe başkanlıklarının;

 

   a)  Belediye başkanlığı,

 

   b)  Belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri,

seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında elektronik ortamda DVD ve fiziki ortamda kâğıt olarak en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü (2972/12-1),

 

3-Büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında DVD ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü (2820/48; 2972/12-3),

 

4-Bağımsız olarak adaylıklarını koyacak kişilerin adaylık için başvurularının son günü (Saat 17.00’ye kadar), (Adaylar yatıracakları güvence makbuzunu başvuru belgesine eklemek zorundadır.), (2972/13-2, 4),

 

5-Siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin seçim kurullarınca hemen incelenmeye başlanması, saptanacak eksiklikler ile herhangi bir sebeple eksik aday göstermiş olan siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksikliğin tamamlanmasının alındı belgesi karşılığında istenilmesi (2972/11).

 

20 Şubat 2014

PERŞEMBE

 

Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü (2972/11).

 

21 Şubat 2014

CUMA

 

1-Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dâhil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adaylarının ise il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilanı ve itirazların başlaması (Saat 08.00), (2972/12-2, 4),

 

2-İl ve ilçe seçim kurullarınca, geçici adayların, kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunup bulunmadığının doğrudan incelemeye alınması (2972/15-1, 36),

 

3-Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması.

 

22 Şubat 2014 CUMARTESİ

 

1-Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00), (298/125; 2972/14-1),

 

2-Geçici adayların, adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık yönünde il ve ilçe seçim kurullarınca yapılan incelemelerin son günü,

 

3-İl veya ilçe seçim kurullarının incelemeleri sonucunda ortaya çıkan seçilme yeterliliğine ilişkin eksikliklerin;

 

 a)İl seçim kurullarınca ilgili aday ve siyasi parti il başkanlığına,

 

 b)İlçe seçim kurullarınca da ilgililere ve siyasi parti ilçe başkanlıklarına,

bildirilmesinin son günü (298/125; 2972/15-1, 36).

 

 

24 Şubat 2014 PAZARTESİ

 

1-Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ise ilgili il seçim kuruluna yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü (2972/14-1, 36; 298/125),

 

2-2972 sayılı Kanun'un 15/1. maddesine göre haklarında kanunda yazılı adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılık bulunduğu seçim kurullarınca bildirilen adayların veya mensubu oldukları siyasi partilerin itirazlarının son günü (2972/15-2).

 

26 Şubat 2014

ÇARŞAMBA

 

1-İlgililerin ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna itirazlarının son günü (2972/14-1, 36; 298/125),

 

2-2972 sayılı Kanun'un 15/2. maddesine göre adaylar hakkında adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılıklar nedeniyle yapılacak itirazların il seçim kurulunca, büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin olarak da Yüksek Seçim Kurulunca KESİN karara bağlanmasının son günü (2972/15-2, 36; 298/125).

 

28 Şubat 2014

CUMA

 

1-Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları KESİN olarak karara bağlamasının son günü (2972/14-1, 36; 298/125),

 

2-Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durumun ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilmesi (2972/14-2, 15-3),

 

3-Geçici ilçe seçim kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması (298/18).

 

1 Mart 2014 CUMARTESİ

 

1- Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü (2972/14-2, 15-3),

 

2-Sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması ve oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesine başlanması (298/24-1).

 

 

2 Mart 2014

 PAZAR

 

1-KESİN ADAY LİSTELERİNİN (Bağımsız adaylar dâhil);

 

a) İlçe seçim kurullarınca,

 

b) Büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca,

ilanı (2972/16),

 

2-İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dâhilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine başlanması,

 

3-Sandık kurulu başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanması (298/68).

 

9 Mart 2014

PAZAR

 

Sandık seçmen listelerine sandık alanı görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanılması.

 

10 Mart 2014

 PAZARTESİ

 

Geçici ilçe seçim kurulları oluşumunun tamamlanması (298/18).

 

13 Mart 2014

 PERŞEMBE

 

Seçim işlerinde görevlendirileceklere verilecek eğitim çalışmalarına başlanılması.

 

19 Mart 2014 ÇARŞAMBA

 

Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi.

 

20 Mart 2014

 PERŞEMBE

 

SEÇİM PROPAGANDASI VE YASAKLARIN BAŞLANGICI                                                           (2972/35; 298/49, 55/B-3, 64, 65, 66).

 

23 Mart 2014

 PAZAR

 

1-Görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması,

 

2-İlçe seçim kurullarınca, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi (298/68),

 

3-Geçici ilçe seçim kurulu oluşturulan yerlerde hazırlanan seçim torbalarının bu kurul başkanlıklarına teslimi. 

 

24 Mart 2014

 PAZARTESİ

 

Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtılmasının tamamlanması ve dağıtılmayanların oy torbalarına konulmak üzere ilgili ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslimi.

 

25 Mart 2014

 SALI

 

İlçe ve geçici ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri (298/68-2).

 

27 Mart 2014

 PERŞEMBE

 

Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin kesinleştirilerek çoğaltılmasına başlanılması.

28 Mart 2014

 CUMA

 

Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltılma işleminin tamamlanması.

 

29 Mart 2014

 CUMARTESİ

 

Seçim propagandasının sonu (Saat 18.00), (2972/35; 298/49,  55/B-3, 64, 65, 66).

30 Mart 2014

 PAZAR

 

1- OY VERME GÜNÜ

 

2- Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).

 

 

Related Articles

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

1,465BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
18AboneAbone Ol

Çok Okunanlar