1 Temmuz 2022 Cum

Gökçebayır, Karaçal ve Yolbaşı Köylerinde Yol Çakıllanması ve Büz Yerleştirme İhalesi

3 Köyde bazı yolları hem çakıllanacak. Hem de büzler yerleştirilecek

Gökçebayır

Karaçal

Yolbaşı

Köylerinde Yol Çakıllama ve Büz Yerleştirme İhalesi

 

T.C.
AKKUŞ KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği
Başkanlığı


İHALE İLANI

 

 

A-İdarenin

a)Adresi                                  : AKKUŞ HÜKÜMET KONAĞI KAT:3 NO:42

b)Telefon ve faks numarası    : 0452-611 20 01 – 0452 611 35 70

B)İhale Konusu Yapım İşinin

)Niteliği, türü, miktarı                                               :

1-Gökçebayır Köyünde; 2.387,50 m3 kırılmamış ve elenmemiş çakıllı (tuvenan) malzeme ile temel malzemesi temini , malzemenin nakli , makine ile serme( kırmataş, kum, çakıl vb. malzeme) , titreşimli silindirle sıkıştırma ( 9-11 ton statik ağırlık ve 18-22 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir, lastik tekerlekli traktör takriben 66-86 DHP), her cins reglajın yapımı, 30 adet Q60’lık büzün temini, nakliyesi, yerine konulması ve dolgusunun yapılması.

Yol uzunluğu: 2 km,Yol genişliği : 4,80 ila 4,70 m., Yolun ocağa mesafesi 11,35 km., Malzeme kalınlığı :25 cm.

2-Karaçal Köyünde; 1.567,50 m3 kırılmamış ve elenmemiş çakıllı (tuvenan) malzeme ile temel malzemesi temini , malzemenin nakli , makine ile serme( kırmataş, kum, çakıl vb. malzeme) , titreşimli silindirle sıkıştırma ( 9-11 ton statik ağırlık ve 18-22 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir, lastik tekerlekli traktör takriben 66-86 DHP), her cins reglajın yapımı, 6 adet Q30’luk, 10 adet Q40’lık büzün ve 12 adet Q60’lık büzlerin temini, nakliyesi, yerine konulması ve dolgusunun yapılması.

Yol uzunluğu: 1,9 km,Yol genişliği : 3,30 m., Yolun ocağa mesafesi 6,75 km., Malzeme kalınlığı :25 cm.

3-Yolbaşı Köyünde; 2.225,00 m3 kırılmamış ve elenmemiş çakıllı (tuvenan) malzeme ile temel malzemesi temini , malzemenin nakli , makine ile serme( kırmataş, kum, çakıl vb. malzeme) , titreşimli silindirle sıkıştırma ( 9-11 ton statik ağırlık ve 18-22 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir, lastik tekerlekli traktör takriben 66-86 DHP), her cins reglajın yapımı, 8 adet Q30’luk ve 14 adet Q80’lık büzlerin temini, nakliyesi, yerine konulması ve dolgusunun yapılması.

Yol uzunluğu: 2,5 km,Yol genişliği : 3,50 m., Yolun ocağa mesafesi 2,15 km., Malzeme kalınlığı :25 cm.

 

b) Yapılacağı yer                   : Akkuş/Gökçebayır, Karaçal ve Yolbaşı Köylerinde

c) İşe Başlama Tarihi             : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılacaktır.

d) İşin Süresi                        : İşin süresi, yer tesliminden itibaren 45 (KIRKBEŞ) gündür

C-İhalenin

a)      Yapılacağı Yer : Akkuş İmam-Hatip Lisesi Toplantı Salonu, Subaşı Mahallesi Argan Sokak No:2 Akkuş/ORDU

b)      Tarih ve saati       : 25 Haziran 2010 Cuma günü saat 10:00

c)      İhalenin Adı         : Akkuş/Gökçebayır,Karaçal ve Yolbaşı Köylerinde Stablz. Kaplama İşi

Niteliği                       : Yapım İşi

            Türü                           : Yol Stabilize Kaplama İşi

İhale Teklif Zarfları Teslim Alma Yeri          : Akkuş İmam-Hatip Lisesi Toplantı Salonu

İhale Teklif Zarfları Teslim Alma Saati    : 08:00-10:00 saatleri arası. Bu saatler arası haricinde KESİNLİKLE İHALE ZARFI TESLİM ALINMAYACAKTIR.

D- İhale usulü : İhale, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin (a) bendine göre Açık Teklif usulü ile yapılacaktır.   

E – İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlik Değerlendirmesinde  Uygulanacak Kriterler :

Bu ihaleye ancak yerli istekliler katılabilir. Birlik, 4734 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ilgili belgeleri ve yeterlilik kriterlerini tespit etmekte serbesttir.  İsteklilerin  ihaleye  katılabilmeleri  için  aşağıda  sayılan  belgeleri  teklifleri  kapsamında sunmaları gerekir:          

            a)  Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası

            b)  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

                (1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.             

                (2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

            c)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

               (1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

               (2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.   

          d) Yapı Araçları Taahhütnamesi veya Bildirisi :  İstekli bu işte kullanmak üzere 1(bir) Adet Ekskavatör kırıcı, 5 (beş) Adet Damperli Kamyon ( En az 10 m3 taşıyan) , 1(bir) Adet  9-11 ton statik ağırlık ve 18-22 ton dinamik kuvvette Titreşimli Silindir (lastik tekerlekli traktör takriben 66-86 DHP), 1(bir) Adet Yükleyici, 1(bir) Adet Belden Kırmalı Greyder

            e)  Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

            f) İhale dokümanının satın alındığına dair banka dekontuyla birlikte, isteklinin Birlik Müdürlüğünden almış olduğu ihale dokümanını teslim aldığına dair, istekli ve Birlik yetkilisince müştereken imzalanmış olan, “İhale Dokumanı Teslim-Tesellüm Belgesi”. İstekli, ihale esnasında; dokuman satın aldığına dair banka dekontu ile birlikte Birlik Müdürlüğünden alacağı “İhale Dokumanı Teslim-Tesellüm Belgesi”’ni ibraz etmez ise, ihaleden elenecektir.

            g) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.                                  

            h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

            ı) İş Deneyim Belgesi ;İsteklinin son 15 (On Beş) yıl içerisinde  yurt içinde Kamu  ve özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş ve benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %75’i (İşin KDV hariç tutarı ile İş Bitirme Belgesinin KDV hariç tutarı baz alınacaktır.)oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin  iş deneyim belgesi. Ayrıca; iş denetleyenler veya yönetenlerin, yukarıda belirtilen orandan az değerde olmamak üzere ibraz edecekleri İŞ DENETLEME VEYA YÖNETME belgesinin yanında İNŞAAT MÜHENDİSİ veya MİMAR’lık diplomaları.  

            i) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmamış olduğuna dair TAAHHÜTNAME,

            j) İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair TAAHHÜTNAME (Belgenin aslı sözleşmenin imzalanması sırasında ibraz edilecektir)           

            k) İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair TAAHHÜTNAME (Belgenin aslı sözleşmenin imzalanması sırasında ibraz edilecektir)

            l) Ayrıca; Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11’nci maddesinin (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.

           m) Teknik Personel Taahhütnamesi

Adet       Pozisyonu                   Mesleki Unvanı    

1             Şantiye Şefi                 İnşaat Teknikeri  veya İnşaat Mühendisi                     

İsteklilerin yukarıda gösterilen sayı ve nitelikteki personeli inşaat mahallinde bulunduracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi vermesi gerekir.

n) İhale konusu işin bir kısmının veya tamamının alt yükleniciye yaptırılmayacağına dair TAAHHÜTNAME,

 

o) İş ortaklığı olması halinde; noterden onaylı iş ortaklığı sözleşmesi ile işbu Tip Şartnamenin 7.2-a, b,  b, c, d, h, ı, i, j, k, l,m, n maddelerinde istenen belgelerin de ayrı ayrı ibraz edilmesi zorunludur.

 

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Her türlü yol tesviye, yol onarım ve stabilize inşaatı yapımı  benzer  iş olarak kabul edilecektir. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir

 

 

Belgelerin sunuluş şekli                                           :

(1) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.           

(2) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda  ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.

(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanının görevlendirdiği Birlik personeline verilir. Bu saatten sona verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanının görevlendirdiği Birlik Personeline verilir.

Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

(4) Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

(5) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini ya da Birliğin yetkili personeli tarafından “aslı görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini vermek zorundadır.

(6) Teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir. Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi veremeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en düşük teklif komisyonca uygun bedel kabul edilebilir. İstekliler yazılı olarak oluşan en düşük tekliften daha düşük teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir

(7) Birlik Encümeni verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Birlik bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

DİĞER HUSUSLAR

1- İhale dokümanı Akkuş Kaymakamlık Veri Hazırlama ve İşletme Memuru Odası (Akkuş Köylere Hizmet Götürme Birliği  Müdürlüğü) adresinde görülebilir ve 100,00(Yüz)TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İstekli, Akkuş İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Akkuş Ziraat Bankasındaki 27435008-5001 nolu Hesabına İhale Dokümanı Satış Bedelini yatırılması ve tanzim olacak dekontun Birlik Müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir.

2- İstekliler tekliflerini, Birim Fiyat Teklifi  üzerinden vereceklerdir, ihale  sonucu  üzerine ihale yapılan istekli  ile Birim Fiyat üzerinden sözleşme  imzalanacaktır. İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 kesin teminat (nakit veya teminat mektubu) alınacaktır.

3- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde birliğin ihalelerine katılamaz.

            (1)

a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

            c) Birliğin İhale yetkilisi.

            ç) Birliğin İhale konusu işle ilgili her türlü İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

            d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

            e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim şirketler hariç).

            (2)

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler İhale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine İhale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek İhale iptal edilir.

4- İhaleye sadece  yerli ( Türk vatandaşı ve şirketleri ) istekliler katılabileceklerdir.                                                                      

5- İşin  yapılmasından dolayı FİYAT FARKI VERİLMEYECEKTİR. 18.06.2010

Murat SARI
Kaymakam
Birlik Başkanı

 

Haber: Akkuş Kaymakamlığı

Related Articles

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

[td_block_social_counter facebook=”akkusilcesicom-434297646672341″ twitter=”#” style=”style8 td-social-boxed td-social-font-icons” tdc_css=”eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjM4IiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJwb3J0cmFpdCI6eyJtYXJnaW4tYm90dG9tIjoiMzAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3Njh9″ block_template_id=”td_block_template_8″ f_header_font_family=”712″ f_header_font_transform=”uppercase” f_header_font_weight=”500″ f_header_font_size=”17″ border_color=”#dd3333″ youtube=”channel/UCZaS1_hC4W66qu_DOw90Fbw”]

Çok Okunanlar