24 Mart 2023 Cum

Akkuş Kaymakamlığı Araç Alım İhalesi

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Akkuş Kaymakamlığına Araç Alım İhalesi Yapıyor

Sample Image
 
AKKUŞ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ ARAÇ ALIM İHALE İLANI
 
İHALE İLANI

 AKKUŞ KAYMAKAMLIĞI

(Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı)

 

Akkuş Köylere Hizmet Götürme Birliği hizmetlerinde kullanılmak üzere 2008 model, 4×4 Arazi Tipli, Diesel motor, Çift Kabinli, 2.500 cc., Hareket halindeyken 4×4 arazili vitese geçebilme özelliğine sahip Pick-Up Araç Alımı işi, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 17’nci maddesi (a) bendi uyarınca açık ihale usulü ile ihale edilecektir.   

 

 

1İdarenin

 

a) Adresi

:Akkuş Kaymakamlığı Atatürk Caddesi Hükümet Konağı Kat:4 Akkuş/ORDU

b) Telefon ve faks numarası

:0-452-611 20 01 – 0-452-611 35 70

c) Elektronik posta adresi (varsa)

: kara_yigit_@hotmail.com

2İhale konusu yapım işinin

 

a) Niteliği, türü, miktarı

: Mal Alımı, 1 Adet 2008 model, 4×4 Arazi Tipli, Diesel motor, Çift Kabinli, 2.500 cc., Hareket halindeyken 4×4 arazili vitese geçebilme özelliğine sahip Pick-Up

b) Teslim Yeri

: İhale üzerinde kalan istekli firma ikametgâhından teslim alınacaktır.

c) Teslim Tarihi

: Sözleşme tarihinden itibaren 10 (On) takvim günüdür.

 

 

3İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Akkuş Kaymakamlığı Makam Odası

b) Tarihi ve saati

: 31/07/2008 Perşembe – Saat 10:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1-Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.3.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği Kamu İhale Kurumunun Mal Alımları teklif mektubu formatında.

4.1.5. İhale konusu işin tamam veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8.Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.1.9. İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1-Bankalardan temin edilecek belgeler. Teklif edilen bedelin % 5 inden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdin deki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli bankalardan alınacak belgeler.            

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler, İhale konusu alıma ait malzemelerin TSE Belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler verilmesi,

4.3.2. Bayilik Belgesi

4.3.3. Teklif Edilen Araca ait fotoğraf ve kataloglar

4.3.4. Uluslar arası kurallara uygun akredite edilmiş Kalite Kontrol Kuruluşları tarafından verilen sertifikalar ve benzer nitelikteki belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren mal alım işleri kabul edilecektir.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7-İhale dokümanı Akkuş Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Akkuş Kaymakamlığı Atatürk Caddesi Hükümet Konağı Kat:4 – Akkuş /ORDU adresinde görülebilir ve 50,00 YTL karşılığı aynı adresten temin edebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler ihale saatine kadar ihalenin yapılacağı yere bizzat veya noterden yetkili vekili tarafından elden verilecektir. Posta ve kurye ile gönderimler kabul edilmeyecektir.

9-İstekliler tekliflerini, mal alımı için Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerinde ihale kalan istekliyle Anahtar teslimi götürü bedel fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. Bu ihalede, bulunan mallar için bir bütün olarak teklif verilecek olup, aksi halde değerlendirilmeye alınmayacaktır.

10-İstekliler Teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir (Şartnameye göre)

11– Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

Diğer Hususlar: Teknik ve İdari Şartname içeriği maddeler dikkate alınacaktır. Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna Tabi olmayıp, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.24.07.2008

                                                                                                             

Murat SARI

                                                                                                            

Kaymakam

 

Related Articles

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

1,465BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
17AboneAbone Ol

Çok Okunanlar